Justerade biljettpriser 2022

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna föreslagna biljettpriser som ska gälla från den 4 januari 2022. Enligt tidigare beslut av Regionfullmäktige ska den genomsnittliga prisnivån höjas med 2 procent, priset på enkelbiljetter ska bibehållas på 2021 års nivå samt att priset på 30-dagarsbiljett höjs till 970 kronor.

Yrkande:

Joel Gohari Moghadam (S) yrkade på att Enkelbiljett ungdom omrubriceras till ”rabatterad biljett” för att omfatta ungdom och pensionärer.

Sverker Åslund (V) yrkade att priserna för 2022 ska vara samma som för 2021 samt att trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ska utreda möjligheten att införa ett årskort enligt den modell som staden Wien har som motsvarar en euro om dagen vid betalning via autogiro, det vill säga 3 650 kronor årligen.

Ordförande ställde först (V) yrkande om priser mot liggande förslag, sedan (S) ändringsyrkande mot liggande förslag och fann att TSN beslutade enligt föreliggande förslag, därefter (V) tilläggsyrkande mot föreliggande förslag och fann att TSN beslutade enligt föreliggande förslag.

Som en konsekvens av det förmodade ändrade resmönstret efter pandemin föreslås även en ny biljett, en så kallad 10/30-biljett som ger resenären möjlighet att resa 10 valfria dagar under en 30-dagarsperiod. Priset på den biljetten föreslås till 680 kronor för vuxen och 430 kronor för pensionär, ungdom och student. Trafik-och samhällsutvecklingsnämnden såg positivt på en sådan biljett och godkände att den införs på prov från början av 2022 och ska utvärderas efter 9 månader.