Månadsrapport september 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat till och med september som är 126 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Ackumulerat biljettintäktsbortfall ligger på 186 miljoner kronor jämfört med budget. Förvaltningens ackumulerande coronarelaterade kostnader uppgår till 27,9 miljoner kronor. Förvaltningen har haft kostnader för förstärkningstrafik, coronataxi, informationskampanjer med mera. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gällde till och med den 15 juli har invånarna i länet avråtts att resa samtidigt som kollektivtrafiken har körts i den omfattning som krävts för att minska risken för trängsel.

Såväl resande som intäkterna har ökat successivt efter sommaren och intäkterna hamnade i september på en nivå som motsvarar en andel på 59 procent av resandet samma period 2019. Förvaltningen ser att resandet (och intäkterna) har ökat rejält sen framdörrarna åter öppnades den 11 oktober vilket förväntas visa sig på månadsrapporten för oktober.