Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 21 maj

Ytterligare 3,9 miljoner kronor för säkrare hantering av formalin

Nu har fastighets- och servicenämnden klubbat att ytterligare 3 928 000 kronor ska användas för en ombyggnad inom klinisk patologi (byggnad C5), som innebär en säkrare och bättre hantering av formalin. Ombyggnationen innebär ett system där färsk formalin dras fram till tappkranar för att undvika tunga lyft, samt ett slutet avloppssystem med tankar som ska säkerställa att formalin inte hamnar i den kommunala avloppsledningen.

Pengarna tas från posten för oförutsedda investeringar i fastighetsinvesteringsplanen år 2021. Sedan tidigare finns drygt 28,6 miljoner kronor avsatta till projektet, som alltså blir mer kostsamt än vad som från början beräknades.

Några egentliga alternativ till ombyggnad finns inte, på grund av krav från myndigheter. Enligt handlingarna finns det en risk för att verksamheten, på grund av arbetsmiljörisker, skulle behöva stänga om ombyggnationen inte genomfördes. Detta skulle lamslå hela verksamheten, liksom flera andra verksamhetsområden vid Akademiska sjukhuset, så som cancervård.

Region Uppsala tar över uppföljning av miljöcertifiering

Uppföljningen av Region Uppsalas certifierade miljöbyggnader kommer fortsättningsvis att ske i egen regi, istället för genom så kallad tredjepartsverifiering. Detta beslutade idag fastighets- och servicenämnden.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Certifieringen innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av en tredje part. Det framgår av Region Uppsalas miljöprogram att nya fastigheter ska vara klassade enligt Miljöbyggnad eller motsvarande. Fastighet och service har idag tre fastigheter som är preliminärt certifierade (B11, B14 och ingång 100 vid Akademiska sjukhuset). Även inom kommande produktion finns dessa krav.

Dagens beslut handlar om själva uppföljningen av miljöcertifieringen. Denna uppföljning vill Region Uppsala genomföra i egen regi genom uppföljande kontroller inom områden som radon, ventilation, tappvattenkvalitet och energiprestanda.

Upphandling av tvätt initieras

Nu initierar Region Uppsala, efter beslut av fastighets- och servicenämnden, en upphandling av tvätt- och textilservice.

Det nuvarande avtalet upphör den 31 mars 2023. Den nuvarande årliga kostnaden för den upphandlade tjänsten ligger på drygt 46 miljoner kronor. Avtalet som nu upphandlas ska gälla från den 1 april 2023 i minst 3 års tid, med möjlighet till förlängning.