Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 21 oktober

Programarbete inleds för ny vårdcentral i Alunda

Programarbete för en ny lokalisering av Alunda vårdcentral ska genomföras, till en kostnad av högst 600 000 kronor, detta efter beslut av fastighets- och servicenämnden.

I mars 2019 evakuerades den gamla vårdcentralen i Alunda, till följd av inomhusmiljön. Även frånsett dessa problem var fastigheten gammal, trång och bara delvis handikappanpassad. I maj 2021 förordade vårdstyrelsen en lokalisering av en ny vårdcentral till fastigheten Marma 3:14, lokaler som ägs av Östhammars kommun. Och nu har alltså fastighets- och servicenämnden beslutat att gå vidare med programarbete för dessa lokaler.

Efter avslutat programarbete ska nämnden besluta om inhyrning (genomförandefas) av lokaler för vårdcentral från Stiftelsen Östhammarshem, under förutsättning av att Östhammarshem ställer godtagbara villkor, och att entreprenadarbetena upphandlas enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).

Programarbete för specialisttandvård genomförs

Ett programarbete för nya lokaler för sjukhustandvården i Enköping ska genomföras, till en kostnad av högst 120 000 kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden. Efter avslutat programarbete ska en inhyrning genomföras.

Förslaget innebär en omlokalisering av sjukhustandvården (orofacial medicin) från Lasarettet i Enköping till Folktandvårdens verksamhet på Västra Ringgatan 16. Samtidigt behöver Folktandvården utöka antalet behandlingsrum och förbättra tillgängligheten för specialisttandvårdspatienter.

De tilltänkta lokalerna ligger alltså i anslutning till Folktandvårdens befintliga kliniker och har samma ägare. Lokalerna hyrs redan av Region Uppsala och används idag för en ungdomsmottagning, som kommer att flytta till Enköpings husläkarcentrum.

Programarbete för renovering av N1 som evakueringsbyggnad genomförs

Ett programarbete för byggnaden N1 (ingång 78) som evakueringsyta ska genomföras, beslutade fastighets- och servicenämnden. Investeringsutgiften får vara högst 2 miljoner kronor, och den totala utgiften för programarbete och genomförande får uppgå till högst 70 miljoner kronor.

Evakueringsmöjligheterna är en förutsättning för att kunna starta en renovering av det så kallade centralblocket (B9/B12) vid Akademiska sjukhuset. De tilltänkta lokalerna i N1 (ingång 78) planeras att användas som evakuering av administrativa verksamheter och mottagningar under 10 – 12 års tid framåt. Det finns ett omfattande behov av renoveringar inom VVS (stamrenovering), el/tele och brand har utredningar visat.

Enligt tjänsteutlåtandet skulle en utebliven renovering av centralblocket innebära att driftsavbrott inom centralblocket på grund av uttjänta installationer blir allt vanligare, i form av vattenläckage eller ventilationsbortfall. Redan idag är det problem med högre sommartemperatur och högre fukthalt i byggnaden, som är uppförd runt 1970. Den verksamhet som sker i centralblocket, exempelvis diagnostik, sterilteknik och operationsverksamhet, är enligt samma tjänsteutlåtande central för Region Uppsala och för Akademiska sjukhuset som leverantör av högspecialiserad vård. En utebliven renovering innebär på sikt konsekvenser för både volymen och kvaliteten på vården som kan ges till patienterna.

Programarbete för lokaler i Slavsta avbryts

Vid sitt möte beslutade nämnden att avbryta programarbetet för administrativa lokaler i Slavsta. Ursprungligen var tanken att lösa lokalbehov för Nära vård och hälsas ledningskontor, större delen av IT-centrum samt de delar av Resurscentrums verksamheter som idag verkar på Uppsala Business Park.

Tidigt i processen framgick att Nära vård och hälsas ledningskontor istället lokaliseras till regionkontoret, som infört flexplatser. Vad gäller de två kvarvarande verksamheterna skulle den föreslagna inhyrningen generera en betydande ökning av externa hyreskostnader för Region Uppsala. Därför utreds alternativa lösningsmodeller för att undvika fördyringar vad gäller inhyrningar.

Byggnad föreslås avyttras

Fastighets- och servicenämnden rekommenderar regionstyrelsen att fatta beslut om att avyttra en av regionens byggnader, D1 vid Akademiska sjukhuset.

Byggnaden D1 är belägen på fastigheten Kåbo 5:2 och har tidigare utretts. Fastigheten innehåller dels denna byggnad med 5 500 kvadratmeters bruksarea, dels mark som är utarrenderad till Stiftelsen Ronalds McDonalds Hus. D1 används inte sedan 2018 då tidigare verksamhet flyttade ut, och är i ett sådant skick att ny verksamhet inte kan placeras långsiktigt i huset innan omfattande åtgärder har genomförts. Den är inte heller längre ansluten till Akademiska sjukhusets kulvertsystem, då delar av systemet revs runt 1971.

En förstudie genomfördes 2019 som inventerade byggnadens tekniska status, och konstaterade att det krävdes omfattande investeringar. Förutsättningar för parkering och logistik är begränsade, och återanslutning till kulvertsystem både kostsamt och funktionsmässigt svår. Att renovera byggnaden för administrativ verksamhet beräknades till en utgift om 200 – 230 miljoner kronor.

Akademiska sjukhuset har sagt upp lokalen och meddelat Fastighet och service att de varken på kort eller lång sikt avser att använda byggnaden. En kompletterande förstudie har därefter genomförts, som har visat att det är svårt att se en långsiktig användning av fastigheten för Region Uppsalas verksamhet. Därför fattade nu nämnden detta beslut, där förslaget alltså är att avyttra fastigheten.

Upphandling av telefonistservice initieras

Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att initiera tre stycken upphandlingar.

En upphandling rör telefonistservice för Region Uppsala. Avtal med nuvarande leverantör löper ut den 31 januari 2024. Tjänsten innebär bemanning och förmedling av samtal och medicinska larm i den regiongemensamma telefonväxeln. Krav kommer att ställas på verksamhetsövergång från nuvarande leverantör.

Avtalstiden kommer att vara från den 1 februari 2024 till den 31 januari 2028, med möjlighet till 24 månaders förlängning. Värdet i nuvarande avtal uppgår till cirka 10 miljoner kronor per år.

Upphandling av ramavtal för byggentreprenader initieras

En annan upphandling som initierades av nämnden rör ramavtal för byggentreprenader i storleksklassen 2 – 20 miljoner kronor.

Giltighetstiden för nuvarande ramavtal går ut den 31 december 2021. Därför behövs ett nytt ramavtal, något som förkortar starttiden för mindre byggprojekt (som utgör den stora volymen i antal). Det nya ramavtalet ska gälla i 24 månader, med möjlighet till ytterligare 24 månaders förlängning.

Nuvarande ramavtal har under perioden 2018 – 2021 tillämpats frekvent med cirka 5 – 15 avrop per månad. Värdet under tiden 2018 – 2021 har uppgått till cirka 240 miljoner kronor för hela Uppsala län. Det nya ramavtalet 2022 – 2025 (24 + 24 månader) bedöms till cirka 250 miljoner kronor för hela Uppsala län.

Upphandling av kommunikation som tjänst initieras

Ytterligare en upphandling som initierades av nämnden rör upphandling av kommunikation som tjänst. Upphandlingen omfattar utrustning och teknisk support för Region Uppsalas telefoni.

Avtalet med den nuvarande leverantören går ut den 8 mars 2024, och inkluderar bland annat teknisk växelplattform, fasta och mobila abonnemang, system för hantering av medicinska akuta larm, teknisk support med mera.

Det nya avtalet ska gälla 48 månader med möjlighet för Region Uppsala att förlänga avtalet i ytterligare 36 månader. Värdet på nuvarande avtal uppgår till cirka 25 miljoner kronor per år.