Byggnad föreslås avyttras

Fastighets- och servicenämnden rekommenderar regionstyrelsen att fatta beslut om att avyttra en av regionens byggnader, D1 vid Akademiska sjukhuset.

Byggnaden D1 är belägen på fastigheten Kåbo 5:2 och har tidigare utretts. Fastigheten innehåller dels denna byggnad med 5 500 kvadratmeters bruksarea, dels mark som är utarrenderad till Stiftelsen Ronalds McDonalds Hus. D1 används inte sedan 2018 då tidigare verksamhet flyttade ut, och är i ett sådant skick att ny verksamhet inte kan placeras långsiktigt i huset innan omfattande åtgärder har genomförts. Den är inte heller längre ansluten till Akademiska sjukhusets kulvertsystem, då delar av systemet revs runt 1971.

En förstudie genomfördes 2019 som inventerade byggnadens tekniska status, och konstaterade att det krävdes omfattande investeringar. Förutsättningar för parkering och logistik är begränsade, och återanslutning till kulvertsystem både kostsamt och funktionsmässigt svår. Att renovera byggnaden för administrativ verksamhet beräknades till en utgift om 200 – 230 miljoner kronor.

Akademiska sjukhuset har sagt upp lokalen och meddelat Fastighet och service att de varken på kort eller lång sikt avser att använda byggnaden. En kompletterande förstudie har därefter genomförts, som har visat att det är svårt att se en långsiktig användning av fastigheten för Region Uppsalas verksamhet. Därför fattade nu nämnden detta beslut, där förslaget alltså är att avyttra fastigheten.