Programarbete för lokaler i Slavsta avbryts

Vid sitt möte beslutade nämnden att avbryta programarbetet för administrativa lokaler i Slavsta. Ursprungligen var tanken att lösa lokalbehov för Nära vård och hälsas ledningskontor, större delen av IT-centrum samt de delar av Resurscentrums verksamheter som idag verkar på Uppsala Business Park.

Tidigt i processen framgick att Nära vård och hälsas ledningskontor istället lokaliseras till regionkontoret, som infört flexplatser. Vad gäller de två kvarvarande verksamheterna skulle den föreslagna inhyrningen generera en betydande ökning av externa hyreskostnader för Region Uppsala. Därför utreds alternativa lösningsmodeller för att undvika fördyringar vad gäller inhyrningar.