Programarbete för renovering av N1 som evakueringsbyggnad genomförs

Ett programarbete för byggnaden N1 (ingång 78) som evakueringsyta ska genomföras, beslutade fastighets- och servicenämnden. Investeringsutgiften får vara högst 2 miljoner kronor, och den totala utgiften för programarbete och genomförande får uppgå till högst 70 miljoner kronor.

Evakueringsmöjligheterna är en förutsättning för att kunna starta en renovering av det så kallade centralblocket (B9/B12) vid Akademiska sjukhuset. De tilltänkta lokalerna i N1 (ingång 78) planeras att användas som evakuering av administrativa verksamheter och mottagningar under 10 – 12 års tid framåt. Det finns ett omfattande behov av renoveringar inom VVS (stamrenovering), el/tele och brand har utredningar visat.

Enligt tjänsteutlåtandet skulle en utebliven renovering av centralblocket innebära att driftsavbrott inom centralblocket på grund av uttjänta installationer blir allt vanligare, i form av vattenläckage eller ventilationsbortfall. Redan idag är det problem med högre sommartemperatur och högre fukthalt i byggnaden, som är uppförd runt 1970. Den verksamhet som sker i centralblocket, exempelvis diagnostik, sterilteknik och operationsverksamhet, är enligt samma tjänsteutlåtande central för Region Uppsala och för Akademiska sjukhuset som leverantör av högspecialiserad vård. En utebliven renovering innebär på sikt konsekvenser för både volymen och kvaliteten på vården som kan ges till patienterna.