Upphandling av ramavtal för byggentreprenader initieras

En annan upphandling som initierades av nämnden rör ramavtal för byggentreprenader i storleksklassen 2 – 20 miljoner kronor.

Giltighetstiden för nuvarande ramavtal går ut den 31 december 2021. Därför behövs ett nytt ramavtal, något som förkortar starttiden för mindre byggprojekt (som utgör den stora volymen i antal). Det nya ramavtalet ska gälla i 24 månader, med möjlighet till ytterligare 24 månaders förlängning.

Nuvarande ramavtal har under perioden 2018 – 2021 tillämpats frekvent med cirka 5 – 15 avrop per månad. Värdet under tiden 2018 – 2021 har uppgått till cirka 240 miljoner kronor för hela Uppsala län. Det nya ramavtalet 2022 – 2025 (24 + 24 månader) bedöms till cirka 250 miljoner kronor för hela Uppsala län.