Interpellation om arbetsgivarens ansvar för våldsutsatta besvarad

Birgitta Mogård (V) ställde en interpellation om hur regionen stödjer våldsutsatta medarbetare, som besvarades av personalutskottets ordförande Stefan Olsson (M). Mogård framhåller att det saknas riktlinjer om att rutinmässigt fråga de anställda om våldsutsatthet även om förändringar av riktlinjerna nu ska ske. Hon menar att Region Uppsala behöver ta sitt ansvar under pandemin när misshandlade riskerar att förlora sina vanliga kontaktytor, då de arbetar hemifrån.

Fråga:
När kan vi förvänta oss att nya riktlinjer införs, om att rutinmässigt ställa frågor om våldsutsatthet till medarbetare?

Svar:
I regionens likabehandlingspolicy finns åtgärder beskrivna när det gäller våld i nära relationer avseende medarbetare. Där står vad en chef ska göra, vad kollegor respektive den som är utsatt bör göra, samt förslag på åtgärder.

I budgeten för 2022 finns ett uppdrag om att säkerställa att användandet av riktlinjerna för bemötande och stöd till våldsutsatta medarbetare förstärks. När riktlinjerna för likabehandlingspolicyn ska revideras kommer även frågan om huruvida arbetsgivaren rutinmässigt ska ställa frågor om våldsutsatthet till medarbetarna att inkluderas.

Fråga:
Hur kommer arbetet för att stödja våldsutsatta medarbetare att följas upp?

Svar:
Vi har i dagsläget ingen uppföljning kring medarbetare som har eller kan ha blivit utsatta för våld i en nära relation. Frågor om medarbetares hälsa är känsliga personuppgifter och det är därför svårt att följa upp detta utan att röja dessa. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en rutin för hur arbetsgivare hanterar medarbetares skyddade personuppgifter.

Fråga:
Vilken utbildning i våld i nära relationer får chefer i Region Uppsala?

Svar:
I Region Uppsalas obligatoriska e-utbildning i arbetsmiljö och likabehandling för nya chefer, beskrivs riktlinjerna kring våld i nära relationer liksom var chefer kan få ytterligare stöd inom området. Samma utbildning finns även som valfri e-utbildning vilket skyddsombud samt mer erfarna chefer kan välja att genomföra. Där finns också en hänvisning till NCK:s utbildning: ”Webbkurs om våld” som alla medarbetare får gå.

HR-ledningsgruppen har också under 2020 genomgått en utbildning om arbetsgivarens ansvar när det kommer till våld i nära relationer. Framåt bör vi säkerställa att fler har rätt utbildning. En chef bör veta hur hon eller han ska göra för att kunna fråga om hemförhållanden på ett smart sätt.

Fråga:
Hur jobbar Region Uppsala med frågan om våld i nära relationer med de arbetsgivare som bedriver verksamhet på uppdrag av regionen?

Svar:
Likabehandlingspolicyn gäller för alla verksamheter, även de som arbetar på uppdrag av Region Uppsala. Den ska beaktas i avtal och överenskommelser, vid bidragsgivning samt vid upphandlingar.