Interpellation om digitalisering besvarad

Cecilia Viklund (V) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M) med anledning av att Region Uppsalas fritidspolitiker övergick till en gemensam regionadress för sin e-post den 1 mars. Hon påpekar att övergången har medfört många kontakter med IT-supporten och att vissa tekniska lösningar liksom lathunden inte var på plats förrän en bra bit in i april. Vissa fritidspolitiker blev tvungna att åka in till kontoret för att få hjälp trots pågående pandemi.

Fråga:
Vilka har planerat detta införande, och hur planerades det?

Svar:
Frågan om e-post till fritidspolitiker i Region Uppsala grundar sig i en motion från Socialdemokraterna som bifölls av regionfullmäktige 2020. Förvaltningen startade sedan upp ett projekt för att genomföra detta där representanter från olika verksamheter deltog; specialister från den verksamhet som förvaltar regionens digitala arbetsplats, representanter från IT-centrum liksom från nämndkansliet. En representant från informationssäkerhet deltog också.

I slutet på januari i år aktiverades samtliga fritidspolitikers e-postadresser och information och förenklade lathundar skickades ut. I samband med detta utskick upptäcktes en felaktig teknisk inställning som omöjliggjorde inloggning. Problemet åtgärdades och användarna kunde sedan komma åt sin e-post.

En lösning behövde också tas fram för att hantera de användare som förutom sitt uppdrag som fritidspolitiker också har en anställning i Region Uppsala. I början av mars fanns ett förslag på detta och så snart det godkänts så skickades instruktioner och lathundar ut. I vissa fall har användarna upplevt problem med inställningar på sina ipads som de fått av Region Uppsala. En rutin för detta finns framtagen men tillvägagångssättet kan upplevas som komplext.

Fråga:
Avspeglar införandet hur digitaliseringen fungerat på arbetsplatserna och i regionens kontakt med patienter och resenärer?

Svar:
Arbetet med digitalisering pågår på många plan. Hur olika införanden planeras och genomförs skiljer sig åt och det är flera faktorer måste finnas på plats för att det ska fungera. Det finns en gemensam strategi och handlingsplan för digitaliseringsarbetet i Region Uppsala men insatser för att förbättra den interna styrningen pågår. Det ska också etableras ett regiongemensamt projektkontor för att samordna resurser och projekt.

Digitalisering handlar i många delar om verksamhetsutveckling och det är viktigt att ha en tät och nära dialog med berörda verksamheter. Alla förvaltningar har fått en ny sådan roll som ett led i detta arbete.

Det är viktigt att medarbetares, patienters och anhörigas perspektiv finns med vid olika implementeringar när det gäller digitala förändringar.

Det nya systemet borde dock inte ha breddinförts direkt utan det borde ha skett successivt på ett ordnat sätt tillsammans med de förtroendevalda.

Fråga:
Vad gör regionen för att digitala system ska fungera på ett enkelt och effektivt sätt för användarna?

Svar:
För att de digitala lösningarna ska fungera väl så behöver de tas fram med utgångspunkt från de behov som finns. Därför är det viktigt att en dialog sker med verksamheten också i denna fråga. Det finns även en facklig referensgrupp för IT och digitalisering och frågan om digitalisering är numera också en del av skyddsronderna.

För dialog, inhämtning av erfarenheter och förankring med externa användargrupper har Region Uppsala nu etablerat en invånarpanel. Regionen använder sig också av både interna och externa enkätundersökningar.
När ett digitalt system har etablerats är det viktigt att ha en kontinuerlig användardialog, så att systemet utvecklas i enlighet med användarnas behov. En särskild modell för förvaltning (pm3) används för att omhänderta behov från såväl verksamheten men också tekniska frågor. Det finns också utbildningar, lathundar och annat informationsmaterial för den som har behov av detta.

System som är i drift övervakas kontinuerligt och information om eventuella störningar publiceras i de kanaler som är aktuella.