Interpellation om korruption besvarad

Per Ström (V) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M) om arbetet i Region Uppsala för att motverka korruption och oegentligheter. Av 200 utskickade enkäter till medarbetare inkom endast 24 svar. 

Emilie Orring:
Jag instämmer med interpellanten om att Region Uppsala ska motverka korruption och oegentligheter. Det gäller den egna organisationen och i uppföljningsarbetet gentemot aktörer som regionen har avtal med.

Fråga: 
Hur reagerar du på uppgifterna om medarbetarnas brister i kunskap om arbetet mot korruption som kommer fram i revisorernas granskning av Region Uppsala?

Svar:
Jag är förvånad över att så få valt att besvara enkäten. En analys behöver göras för att ta reda på vad den låga svarsfrekvensen beror på samt hur vi ska arbeta vidare. Jag är positivt inställd till flera av de förslag som revisorerna lyfter i sin rapport.

Fråga:

Håller du med Vänsterpartiet att regionstyrelsen behöver förstärka arbetet med korruption och oegentligheter?

Svar:
Revisorerna konstaterar att befintliga styrdokument och anvisningar på området skapar en tillräcklig grund för att stödja arbetet mot korruption och andra oegentligheter inom Region Uppsala. Regionstyrelsen har under mandatperioden vidtagit flera åtgärder såsom inrättande av en så kallad visselblåsarfunktion och en ny process för intern kontroll. Vi har också påbörjat arbetet med att skapa en mer robust organisation. Jag utesluter inte att arbete mot oegentligheter får en betydelsefull roll i den processen.

Revisionsrapporten har precis tagits emot och en analys av vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas pågår. Samhällskontraktet måste värnas genom att varje skattekrona används effektivt och korrekt. Det gläder mig om även Vänsterpartiet ser dessa frågor som viktiga.