Interpellation om närmottagningar besvarad

Birgitta Mogård (V) har ställt en interpellation till vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) om närmottagningar, frågan besvarades av sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg-Högrell (L).

Birgitta Mogård frågar:
1. Hur ser öppethållande i förhållande till plan ut för länets distriktssköterskemottagningar? Vilka fler distriktssköterskemottagningar har stängt som mottagningen i Morgongåva?

2. Hur långt har projektet Närmottagningar kommit? Finns det något resultat att redovisa? När får vi en slutrapport?

3. Hur långt har Region Uppsala kommit med en Etableringsplan för den nära vården? Finns det något resultat att redovisa? När får vi en slutrapport?

4. Ungefär när kan en närmottagning i Morgongåva bli verklighet?

Malin Sjöberg-Högrell:
Tack för en interpellation och möjligheten att diskutera en fråga som vi har ett stort gemensamt intresse av – nämligen vikten av att utveckla den nära vården i hela vårt län.

Mottagningen i Morgongåva var tidigare bemannad med distriktssköterska två dagar per vecka, men flyttades på grund av personalresurser till vårdcentralen i Heby. Bemanningen vad gäller sjuksköterskor och distriktssköterskor är ett mycket stort problem inom primärvården.

Vårdcentralen i Heby är ej fullt bemannad ännu avseende dessa yrkesgrupper. Att flytta en distriktssköterskeresurs till Morgongåva skulle därför i nuläget få påtagliga negativa konsekvenser för teamarbetet på vårdcentralen samt innebära ensamarbete. Ett annat exempel på en distriktssköterskemottagning som inte håller öppet enligt plan är Tärnsjö som inte har öppnat igen efter sommaren. Även där handlar det om svårigheter med rekrytering. Där finns en plan för stegvis öppnande i takt med att bemanningssituationen löser sig.

”Effektiv och nära vård” är samlingsnamnet på det omfattande omställningsarbete mot en mer nära vård som pågår i Region Uppsala. Arbetet med att ta fram kriterier för uppdrag för närmottagningar är ett av delprojekten, ett delprojekt som tyvärr behövt pausas under pandemin. Projekten är starkt beroende av verksamhetsnära resurser, i många fall samma personer som också varit nyckelpersoner under pandemin. Arbetet med närmottagningar är därför försenat i relation till den ursprungliga tidsplanen, men glädjande nog löper arbetet på igen. Just nu pågår arbete med att se över uppdraget i relation till styrning samt den digitala utvecklingen.

En del av arbetet är omvärldsbevakning där projektet har kontakt med andra regioner i landet för att ta del av goda exempel av hur man arbetar med hälsofrämjande hälso- och sjukvård på landsbygden och på mindre orter. Det pågår också samtal med kommunerna i länet för att inhämta synpunkter från dem om utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Det mer praktiska arbetet med närmottagningar – dvs var i länet de föreslås finnas, påverkas av ett annat projekt, nämligen Etableringsplan för den nära vården. Slutredovisningen för det uppdraget är tyvärr försenat, vilket också påverkar arbetet med närmottagningar. Arbetet med etableringplanen blir vägledande för att se var behovet av närmottagningar finns.

En rapport planeras vara klar innan årets slut och vi ser fram emot att ta del av den för att kunna gå vidare med att etablera närmottagningar.

Frågan om när en närmottagning kan vara verklighet i Morgongåva är inte möjlig att svara på idag. Vi vet idag inte vilka kriterier som kommer definiera en närmottagning. Därmed vet vi inte heller hur långt ifrån detta dagens distriktssköterskemottagningar är. Beroende på det kommer det vara olika stora behov av att göra ekonomiska förstärkningar eller utveckling avseende vilka kompetenser som krävs hos medarbetare, tex utöka vilka professioner som finns på plats. förstärkningar avseende kompetenser hos medarbetare, tex utöka vilka professioner som finns på plats.