Motion om kärnvapenförbud avslogs

Neil Ormerod (V) och Sverker Åslund (V) har inkommit med en motion om att Region Uppsala borde ansluta sig till ICAN Cities Appeal, till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Av svaret framgår bland annat att ett beslut att ansluta sig till en kampanj som uppmanar den svenska regeringen att underteckna FN:s kärnvapenförbudskonvention är en opinionsyttring på det utrikespolitiska området som det inte ankommer på en kommun eller en region att göra. Förvaltningsrätten har också nyligen rivit upp ett liknande beslut som fattades av kommunfullmäktige i Göteborg, av dessa skäl. Bedömningen, enligt tjänsteutlåtandet, är därför att motionen i sin helhet faller utanför Region Uppsalas kompetensområde, därför avslogs motionen.

(V) reserverade sig mot beslutet.