Uppsnabbat regionfullmäktige 18 mars

Region Uppsala antar ny Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Nu är Uppsala läns nya Regionala utvecklingsstrategi (RUS) klubbad av regionfullmäktige. Denna RUS bygger vidare på länets tidigare utvecklingsstrategier, men har ett större fokus på hållbarhet och är även länets Agenda 2030-strategi. Den är alltså tydligare kopplad till FN:s 17 globala mål för en utveckling som är hållbar ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Strategin har ett större fokus på genomförande än tidigare, och har därför bland annat tagit fram prioriterade mål och områden för arbetet de närmaste åren. Regionstyrelsen får också, enligt dagens beslut, uppdraget att årligen se över regionens RUS och vid behov justera strategins indikatorer och prioriterade delområden.

Region Uppsala är ansvariga för att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, och även för att samordna insatserna för strategins genomförande. I länets RUS finns de långsiktiga målen och prioriteringarna. Den RUS som nu klubbades har arbetats fram och ska genomföras tillsammans med kommuner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och näringslivsaktörer.
Som vanligt kan den som är intresserad läsa hela strategin på Region Uppsalas webbplats.

(V) hade ett antal ändrings- och tilläggsyrkanden, som fullmäktige röstade ned.

(SD) hade ett antal ändringsyrkanden, vilket fullmäktige röstade ned.

Simon Alm (-) yrkade på återremiss i första hand, och ett antal tilläggs- och ändringsyrkanden andra hand, vilket fullmäktige röstade ned.

(SD) och Simon Alm (-) reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Även (V) reserverade sig mot beslutet.

Programarbete inleds för nya lokaler för arytmi och PCI

Vid sitt möte beslutade regionfullmäktige att ett investeringsprojekt för nya lokaler för arytmi och PCI nu ska gå vidare till ett programarbete, till en kostnad av högst drygt 11,7 miljoner kronor. PCI är en förkortning för percutan coronar intervention, vilket innebär behandlingar som öppnar upp förträngningar i blodkärl.

Idag är PCI-verksamheten och kardiologiverksamheten, som behandlar olika rytmrubbingar i hjärtat (arytmi), placerade långt ifrån varandra. Lokalerna är slitna, kardiologverksamheten är dessutom i behov av ett tredje arytmilab.

Den totala uppskattade kostnaden för investeringsprojektet ligger på cirka 156 miljoner kronor. I Regionplan och budget finns i dagsläget 100 miljoner kronor avsatta för projektet. De 56 miljoner som saknas leder till omdisponeringar där 50 miljoner kronor tas från medel för ombyggnad av byggnad D1 (en totalrenovering av D1 tros kosta 250 – 300 miljoner kronor, 50 miljoner är allt som idag finns avsatt). Resterande pengar tas genom omdisponering från ombyggnad av det så kallade centralblocket (B 12).