Interpellation om att stärka vaccinationsarbetet besvarad

Marie-Louise Lundberg (S) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M) om hur arbetet med vaccinering mot covid-19 ska stärkas. Enligt Lundberg är vaccinationstakten i Uppsala och Stockholms län långsammast i landet när man jämför olika regioner. Hon oroas över att andra än de prioriterade grupperna får ta del av vaccinet och att vaccin måste kasseras i ett läge där tilldelningen redan är väldigt knapp.


Fråga:
Varför delar Uppsala län sista platsen tillsammans med Stockholm?


Svar:
Region Uppsala innehar inte sista platsen utifrån den prioriteringsordning regionerna följer utan fördelningen av vaccin sker utifrån andelen äldre i länen. Det innebär att regioner med stor andel yngre invånare inte har premierats i vaccinationsutdelningen.
Under de kommande veckorna ska vaccinet istället fördelas utifrån andelen yngre som finns i varje län. Det innebär att antalet doser om prognoserna håller i sig, kommer att öka under senare delen av våren.


Däremot är nyttjandegraden fortsatt hög. Sedan vaccinationsstart har 90 procent av alla levererade doser nyttjats inom en vecka, snittet för riket är 85 procent.
I våras minskade nyttjandegraden av vaccin under några enskilda veckor på grund av nya riktlinjer kring Astra Zenecas vaccin om att inte ge detta till personer under 65 år. Om detta påverkar takten i vaccinationsarbetet analyseras just nu.


När det gäller vaccinationstäckningen så hade fler äldre inom Säbo vaccinerats jämfört med riket i snitt per den 22 april. Samma gäller även medarbetare inom Säbo och delar av sjukvården. Vissa veckor har regionen legat över rikssnittet för påbörjad och fullgjord vaccinering i åldersgrupperna 70-79 år, 60-69 år, 80-89 år och 90 plus. Under några veckor har Region Uppsala också legat under rikssnittet i vissa åldersgrupper.
Regeringen har ett delmål om att alla invånare över 65 år ska ha fått minst en dos den 16 maj och det målet uppnås i början av vecka 17 i Uppsala.


Fråga:
Hur avser du att agera för att stärka arbetet med vaccinationer mot Covid-19 i Uppsala län?


Svar:
Det är viktigt att alla som vill vaccinera sig mot covid-19 också får ett erbjudande om vaccin. Region Uppsala var den första regionen som skickade ut kallelser via post med förbokade tider till länets äldre istället för att be de allra äldsta att ansvara för den egna bokningen.

Så fort vi fick information om att brev inkommit till invånare först samma dag eller efter bokad tid så ändrade vi arbetssätt och numera skickas även information om inbokad tid via sms och email.
Regionen samarbetar med föreningslivet, universiteten och andra aktörer för att nå ut med information till alla grupper i samhället. Vi kommer fortsätta arbeta för att nå ut till medborgarna i takt med att leveranserna ökar.