Interpellation om bussförares arbetsmiljö och anställningstrygghet besvarad

Joel Näsvall (S) ställde en interpellation om hur Region Uppsala säkerställer bussförarnas anställningstrygghet vid verksamhetsövergångar samt en god arbetsmiljö. Han lyfter fram att det framkommit uppgifter i media om brister i arbetsmiljö, anställningsvillkor och fackliga rättigheter för bussförare i regionen, i samband med att en ny utövare börjat köra skolskjutsar. Interpellationen besvarades av Johan Örjes (C) ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.


Fråga:
Hur utvärderar och utreder Region Uppsala potentiella utövare av busstrafik?


Svar:
Det sker omfattande utvärderingar i samband med upphandlingar. Exakt hur beror på hur upphandlingen är konstruerad. Det ställs bland annat en stor mängd krav på dokumentation och planer. Förutom krav som måste uppfyllas för att vara kvalificerad i upphandlingen sker en sammanvägning av kvalitet och pris. I den aktuella upphandlingen uppfyllde det vinnande anbudet alla kvalitetskrav.


Fråga:
Hur säkerställer Region Uppsala förarnas anställningstrygghet vid verksamhetsövergångar?


Svar:
För att de särskilda skyddsregler som gäller enligt LAS och MBL för arbetstagare vid ofrivilligt arbetsgivarbyte ska gälla, så måste det först avgöras att det är en fråga om verksamhetsövergång i lagens mening eller inte. Den bedömningen ska det vinnande företaget göra. Det aktuella bussföretaget har inte bedömt detta fall som en verksamhetsövergång i lagens mening.


Fråga:
Hur säkerställer Region Uppsala förarnas trygghet vid byten av uppdragstagare?


Svar:
Region Uppsala säkerställer normalt inte tryggheten för anställda i det förlorade företaget i samband med nya upphandlingar, om det inte är så att reglerna om verksamhetsövergång gäller.


Fråga:
Hur länge har Region Uppsala ställt krav på kollektivavtal vid upphandling av busstrafik?


Svar:
Det är inte tillåtet att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling. Samtliga trafikföretag som regionen har avtal med har dock kollektivavtal.


Fråga:
Hur säkerställer Region Uppsala en god arbetsmiljö för busstrafikens förare?


Svar:
I kollektivtrafikupphandlingar finns krav med om arbetet med arbetsmiljö i enlighet med branschens standardavtal. Trafikföretaget är arbetsgivare och har därmed ansvar för arbetsmiljön.


Fråga:
Hur säkerställer Region Uppsala att fackliga företrädare bland våra uppdragstagare dels kan utöva sitt fackliga uppdrag, dels ej behöver utstå negativ behandling av sin arbetsgivare med anledning av sitt fackliga uppdrag?


Svar:
Trafikföretagen ska följa lagar och regler och föreningsrätten är lagstadgad. Om det råder en tvist vid arbetsplatsen så ska den lösas genom lokala förhandlingar, centrala förhandlingar eller i arbetsdomstolen.


Fråga:
Vilka möjligheter har Region Uppsala att skärpa och ställa nya krav på utförare efter ingått trafikavtal?


Svar:
Vi kan inte införa nya krav under avtalstiden. Vi kan dock ha en nära dialog med företag om någon särskild fråga blir aktuell.


Fråga:
Vilka sanktioner har Region Uppsala vidtagit mot uppdragstagare av kollektivtrafik de senaste 10 åren?


Svar:
Om det med sanktioner avses till exempel viten finns det ingen sammanställning av de senaste 10 åren. Med tanke på att vite till exempel kan utgå vid inställd trafik så rör det sig om en stor mängd.