Interpellation om öppnande av tillnyktringsenhet besvarad

Vivianne Macdisi (S) ställde en interpellation rörande öppnandet av en tillnyktringsenhet vid psykiatrin. Hon lyfter fram att det annonserats ut tjänster under 2020 och att en lokal för detta har färdigställts. Dessutom har regionfullmäktige tidigare beslutat om en sådan ska finnas i regionen, påpekar Macdisi. Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, besvarade interpellationen.

Fråga:
När kommer tillnyktringsenheten i Region Uppsala att öppna?


Svar:
Öppnandet av tillnyktringsenheten har skjutits på framtiden dels på grund av covid-19 och dels på grund av det finansiella läget på Akademiska sjukhuset. Alla verksamheter på sjukhuset har stora besparingsbeting. Det går inte idag att säga ett exakt datum för när tillnyktringsenheten kommer att öppna. Just nu har det prioriterats att hålla vårdplatser på psykiatrin öppna istället för att öppna tillnyktringsenheten. Det är en prioritering som gjorts under budgetarbetet.