Interpellation om uppföljning av patientsäkerhetsrisker på akutmottagningen besvarad

Vivianne Macdisi (S) ställde en interpellation till Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen med anledning av IVO:s uppföljning av patientsäkerhetsrisker på Akademiska sjukhusets akutmottagning. Hon oroas över anmärkningar på hur verksamheten leds, planeras och kontrolleras och att det riskerar att leda till vårdskador.

Fråga:
Vilka åtgärder avser du att vidta för att komma till rätta med de allvarliga patientsäkerhetsrelaterade problem som finns på akutmottagningen?


Svar:
Det är av yttersta vikt att komma till rätta med de problem IVO påtalat. Flera faktorer har försvårat läget, såsom underdimensionerad kapacitet och brist på vårdplatser där en dialog kommer fortsätta med IVO om att avhjälpa problemen. 


Sjukhusstyrelsen fattade i höstas ett beslut om att utveckla ett kvalitetsledningssystem. Detta kommer kunna avhjälpa de brister som IVO för fram om att verksamheten inte planeras, leds och kontrolleras på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls. Regiondirektören har fått i uppdrag att återkomma med förslag i frågan.


Andra åtgärder som sker är att förbättra tillsynen av patienter för att undvika vårdskador liksom principen om 60 minuter till vårdplats, som har bidragit till att minska belastningen på akutmottagningen. Ett utvecklat kvalitetsledningssystem kommer maximera effekten av detta.

Att kunna frigöra fler åtgärder är en annan viktig åtgärd vilket försvåras av pandemin.


Fråga:
Hur ser du på huvudskyddsombudet och de fackliga organisationernas kritik mot den bristande arbetsmiljön?


Svar:
Jag ser allvarligt på kritiken. Den är något som vi med fortsatt dialog med fackliga organisationerna och huvudskyddsombudet, behöver ha med oss i utformningen av åtgärderna för att avlasta situationen på akuten. 


Fråga:
Hur ser du på att Region Uppsala inte har vidtagit åtgärder i enlighet med de rekommendationer som IVO har inkommit med tidigare?


Svar:
Flera åtgärder har skett och är beslutade, vilket nämns i det första svaret. Sjukhusledningen och sjukhusstyrelsen arbetar nu med att förbättra situationen. Vi är inte i mål ännu och det är därför angeläget att besluten också genomförs, och att dialogen med IVO fortsätter för att hantera samtliga problem som påtalas av dem. Jag ser fram emot en löpande dialog med IVO under våren där vi tillsammans kan gå igenom vad som gjorts mer i detalj och vad som ytterligare behöver fördjupas.