Interpellation om vårdcentraler i Håbo kommun besvarad

Marcus Wennerström (S) ställde en interpellation till Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen om bristen på offentligt drivna vårdcentraler i Håbo. Wennerström anser att det finns få vårdcentraler i de mindre kommunerna och att det är ett resultat av LOV-reformen, vilket också försvårar för den offentliga vården att etablera sig. Speciellt tydligt är problemet i Håbo menar han, där det idag saknas en offentligt driven vårdcentral.

Fråga:
Vilka åtgärder avser du att vidta för att öka utbudet av offentligt ägda vårdcentraler i den södra länsdelen?


Svar:
I Håbo finns flera vårdcentraler; Bålstadoktorn, Praktikertjänst och Familjeläkarna Bålsta. Dessutom startade Familjeläkarna förra året en filial i Skokloster.
Med sina cirka 22 000 invånare är Håbo därmed väl försedda med vårdcentraler och det finns inget akut behov av att etablera en ny vårdcentral där.
Däremot finns det behov av att se över hur strukturen för den nära vården ska utvecklas framöver. Vi bor i ett växande län, där inte minst Uppsala skulle behöva flera nya vårdcentraler de kommande åren för att klara av det ökande invånarantalet.


Idag är det inte tydligt vilket mandat våra förvaltningar eller nämnder har för att fatta beslut om att etablera en ny vårdcentral. Därför finns ett uppdrag i regionplan- och budget som innebär att vi under 2021 ska presentera en långsiktigt hållbar etableringsplan för den nära vården. Jag ser fram emot att delta i det arbetet och hoppas att vi därefter har en strategi för var i länet det är prioriterat med exempelvis nya vårdcentraler eller närmottagningar.