(V)-motion om större delaktighet för hbtq-personer fick svar

Neil Ormerod med flera (V) har inkommit med en motion om hur Region Uppsala borde anpassa sin verksamhet för att uppnå en jämlik hälsa för hbtq-personer, samt att organisationen borde organiseras så att hbtq-personer blir mer delaktiga i regionens arbete. Motionen besvarades av regionfullmäktige.


Motionärerna hade bland annat föreslagit att det ska upprättas ett råd under regionstyrelsen, med liknande konstruktion som pensionärsrådet, för hbtq-frågor. Motionärerna föreslog även ett avtal om idéburet offentligt partnerskap med RFSL Uppsala, samt att ta fram andra processer för att stärka hbtq-personers egen organisering och delaktighet.


I svaret finns en genomgång av vad som görs på området, vad gäller förslagen om ett särskilt råd och ett offentligt partnerskap med RFSL Uppsala avslogs motionen. Av svaret framgår bland annat att Region Uppsala anser att det i dagsläget är mer ändamålsenligt och kostnadseffektivt att använda sig av de samarbeten som finns med andra aktörer för att stärka hbtq-personers rättigheter. Region Uppsala utesluter dock inte ett framtida offentligt partnerskap.


Vad gäller Region Uppsalas organisation pågår ett arbete med att utreda eventuella förändringar senast inför mandatperioden 2023 – 2026. Organisationskommittén kommer även att utreda behovet av olika råd, med hänvisning till att man inte ska föregå det arbetet avslogs tanken på att redan nu instifta ett särskilt råd för hbtq-personer.


(V) reserverade sig mot beslutet. (SD) ville avslå motionen i sin helhet.