Fråga från Cecilia Viklund (V) om ekonomiska följder av materialkrisen

Fråga:

Enligt uppgift pågår förhandlingar mellan den gemensamma varuförsörjningsnämnden och Apotekstjänst AB gällande de ömsesidiga skadeståndskrav som ställts till följd av materialkrisen 2019. Har något resultat kommit av dessa förhandlingar?

Svar från Björn-Owe Björk, regionråd (KD):

Det har nåtts ett förlikningsavtal mellan parterna. Avtalet är offentligt och innebär att parterna gör upp alla meningsskiljaktigheter samtidigt och med vissa eftergifter från båda sidor.

Kortfattat innebär förlikningen att AT – i enlighet med avtalet - betalar ett förseningsvite på 6 miljoner kronor till regionerna. Fördelningen utgår från hur stora viteskrav på grund av försening som varje region har haft på Apotekstjänst. Region Uppsala får 41 procent, motsvarande 2 460 000 kronor.