Interpellation om biblioteket på Akademiska sjukhuset besvarad

Neil Ormerod V) ställde en interpellation om den planerade nedläggningen av biblioteket på Akademiska sjukhuset, som besvaras av Cecilia Linder (M). Ormerod anser att beslutet som togs i kulturnämnden den 21 september var förhastat och att ett bibliotek har fler funktioner än att låna ut böcker. Han framhåller att bibliotekarien är en värdefull resurs för personal, patient och anhöriga och att möjligheten till stöd med informationssökning, uppsökande verksamhet och kulturevenemang nu kommer att försvinna.

Fråga:
Hur kommer det sig att varken personal, patienter eller grupper som Funktionsrätt Uppsala län har fått lämna synpunkter innan beslut?

Svar:
En översyn av sjukhusbiblioteket har genomförts där kontakter tagits med berörda intressenter vid Akademiska sjukhuset, däribland: ledningen, barnsjukhuset, psykiatrin, brukargrupper med flera. Även fastighet och service har lämnat synpunkter. Den del av verksamheten som riktar sig till barn och unga samt kultur i vården kommer att finnas kvar, med vissa förändringar. När detta återrapporteras i maj 2022 så kommer intressenter att kontaktas för synpunkter.

Fråga:
Anser Region Uppsala att antalet lån är det enda måttet på biblioteksverksamhet?

Svar:
Antalet utlån är ett relevant mått som också används inom den nationella biblioteksstatistiken. Utlåningen vid biblioteket har sjunkit avsevärt under flera år. Under 2019 låg antalet utlån på knappt 7 000, vilket kan jämföras med antalet utlån 2014 som var drygt 24 000 och 2009 då de uppgick till 44 000.

Fråga:
Vad har du att säga till personal, patienter och biblioteksbesökare som är idag arga och ledsna över ert beslut om nedläggning?

Svar:
Region Uppsala ska bidra till att tillgodose hela länets behov av kultur inom en begränsad budget och de medel som använts till biblioteket på Akademiska sjukhuset kan användas på ett bättre sätt. Medelkostnad per utlån 2019 var 411 kronor. Uppsala län är dessutom väl försett med folkbibliotek.

Fråga:
När kommer du att säkerställa att Region Uppsala erbjuder Akademiskas patienter och deras anhöriga tillgång till både bibliotek och bibliotekarie?

Svar:
Region Uppsala har inget ansvar för att tillhandahålla bibliotek och bibliotekarier på Akademiska sjukhuset. Landets samtliga kommuner har en lagstadgad biblioteksverksamhet och ett ansvar att främja läsning och tillgång till litteratur och så även i vår region. Region Uppsalas roll för utvecklingen av länets biblioteksverksamhet pågår enligt plan med fokus på utbildning, samverkan och digitalisering.