Interpellation om IT-miljön och demokratin besvarad

Johnny Svahn (S) ställde en interpellation till Emilie Orring (M) med bakgrund av problem som drabbat förtroendevalda efter att de fått e-postadresser med suffixet regionuppsala.se tidigare under våren. Svahn menar också att de surfplattor som Region Uppsala har utrustat de förtroendevalda med har otillräcklig kapacitet och att det finns andra brister i regionens IT-miljö som hindrar de förtroendevalda från att utföra sitt uppdrag. Detta har bland annat inneburit att fullmäktigesammanträden fått avbrytas och hotar i förlängningen demokratin i regionen, anser han.

Fråga:
Vilka åtgärder avser du att vidta för att säkerställa en fungerande IT-miljö för de förtroendevalda i Region Uppsala?

Svar:
Det sker en löpande återkoppling om brister i IT-infrastrukturen med digitaliseringsavdelningen och diskussioner om IT-miljön har varit en återkommande punkt i regionrådsberedningen. Kontoret har fått feedback från samtliga partier om det som fungerat bra liksom om bristerna när det gäller införandet av det nya e-postsystemet. Dessutom så har ordförande i regionfullmäktige haft diskussioner om brister som uppkommit under dessa sammanträden och efter det har det gjorts förstärkningar av IT-miljön.
Regionen har gjort en förändringsresa under kort tid och organisationen hanterar IT-frågorna bättre nu jämfört med för ett år sedan. Det betyder dock inte att jag är nöjd. Det kommer sannolikt uppstå situationer där tekniken brister och vid de fall detta sker så kommer jag i samråd med övriga gruppledare, följa upp arbetet med ansvariga.