Interpellation om täckningsgrad för cancerscreening besvarad

Neil Ormerod (V) ställde en interpellation till Malin Sjöberg Högrell (L) om vad Region Uppsala gör för att öka andelen personer som screenar sig för cancer. Ormerod hänvisar till en rapport från Cancerfonden som visar att regionen ligger i det lägre skiktet när det gäller täckningsgrad för bröstcancer och livmoderhalscancer. Han lyfter också fram att kvinnor med lägre utbildning och låg inkomst testar sig i lägre utsträckning i länet och att detta avspeglas i statistiken.

Fråga:
Finns det någon konkret tidsplan för när självtester för HPV (humant papillomvirus) ska införas?

Svar:
Processen för att få till rutiner självtester för HPV är på gång. Även planeringen för det praktiska införandet med validering av metoder och förändring av flöden och instrumentering som måste till, är igång. Det finns ännu inte ett bestämt slutdatum men målsättningen är att självtester ska vara på plats till sommaren 2022.

Fråga:
Vilka fler åtgärder för att öka täckningsgraden för bröst- och livmoderhalscancer kan bli aktuella?

Svar:
Region Uppsala fattade i ett tidigt skede av pandemin beslut om att hålla igång screeningverksamheten för cancersjukdomar. Täckningsgraden försämrades som mest under mars och april 2020, därefter har den återhämtat sig till att ligga på något lägre nivåer jämfört med motsvarande perioder 2018 och 2019.
I slutet av augusti 2021 införs en funktion i bokningssystemet som innebär att om en person uteblir från sin bokade screeningtid så bokas en ny tid per automatik. I nästa steg ska bokningssystemet göras om och läggas i webbtjänsten 1177.se. I och med detta blir det möjligt att boka om sin tid via mobiltelefon, surfplatta och dator. Målsättningen är att det ska vara på plats i början på 2022.

Fråga:
Anser du att Region Uppsala gör tillräckligt för att öka täckningsgraden i cancerscreening?

Svar:
Målet är alltid att täckningsgraden ska vara så hög som möjligt och fler insatser behöver göras för att nå dit. Det är därför vi genomför det nya kallelsesystemet och det förbättrade bokningssystemet. Ännu mer kan göras, och kommer att initieras då det nya systemet hunnit prövas.

Fråga:
Vilka särskilda åtgärder planeras för att nå kvinnor i de områden där täckningsgraden är låg?

Svar:
När det nya kallelsesystemet är på plats är tanken att kommunikationsenheten ska gå ut med en kommunikationskampanj. Det finns ett fortsatt behov av kommunikationsinsatser för att öka kunskapen om vikten att screena sig, särskilt gentemot kvinnor i områden där täckningsgraden är låg. Region Uppsala kommer även att återuppta dialogerna med Bröstcancerföreningen och Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala för att samordna riktade informationsinsatser i områden där det är lägst täckningsgrad.