Motion om gräddfiler till vården besvarades

Neil Ormerod (V) och Birgitta Mogård (V) har inkommit med en motion med förslag om att regionfullmäktige bland annat ska besluta att framtida upphandlingar och avtal med privata vårdutförare ska regleras, med tillägget att verksamheten ska bedrivas uteslutande med offentligfinansiering och vårdavgifter. Detta då det enligt motionärerna finns en risk att personer med privata sjukförsäkringar får en gräddfil till vården och tränger undan vanliga patienter.

Regionfullmäktige avslog motionen, av svaret framgår bland annat det följer av hälso- och sjukvårdslagen att vård ska ges efter behov, och att det vore ett lagbrott av vårdgivare att prioritera på annat sätt. I oktober presenterade IVO en förstudie om konsekvenserna av privata sjukvårdsförsäkringar, och där finns inget som pekar mot skillnader mellan hur patientgrupper prioriteras i Sverige.

Regeringen har nu tillsatt en särskild utredare som ska beskriva privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på den offentligt finansierade hälso- och sjukvården samt föreslå åtgärder för att säkerställa vård på lika villkor. Utredningen ska redovisas senast den 30 september 2021. Skulle den pågående utredningen innebära förändringar i lagstiftningen så kommer Region Uppsala att anpassa sig efter detta, men innan utredningen är klar går det inte enligt svaret att bedöma om vänsterpartiets problembeskrivning är korrekt.

Av svaret framgår också att om sådana uppgifter kommer till regionens kännedom så är inte lösningen på problemet att tvinga fram att vård bara får bedrivas med stöd av offentlig finansiering och vårdavgifter, utan att se till att hälso- och sjukvårdslagens krav följs. Svaret nämner också juridiska svårigheter med att föra in krav som är strängare än de krav som finns i svensk lag. Med detta avslogs alltså motionen.

(V) reserverade sig mot beslutet.