Policy för en attraktiv och modern arbetsgivare antagen

Vid sitt möte antog regionfullmäktige en policy för attraktiv och modern arbetsgivare. Den nya policyn ersätter de tidigare beslutade styrdokumenten: arbetsgivarpolitiskt program, chefspolicy, lönepolicy, medarbetarpolicy samt policy för hälsobefrämjande arbetsplatser.

Bakgrunden till den nya policyn är att Region Uppsala är en mycket stor arbetsgivare som består av flera olika förvaltningar och många olika verksamheter, som ofta har olika arbetssätt, förmåner och rutiner inom ramen för arbetsgivarfrågor. Därför har regionstyrelsen fattat ett beslut om ett långsiktigt arbete, Attraktiv och modern arbetsgivare, som ska verka för att Region Uppsala uppfattas som en enhetlig, sammanhållen, attraktiv och hållbar arbetsgivare.

Den nu antagna policyn syftar till detta, eftersom den är på en övergripande nivå så kommer den att kompletteras med riktlinjer och/eller rutiner.

(V) hade ett antal tilläggsyrkanden, vilket avslogs av regionfullmäktige. (V) reserverade sig mot beslutet i den delen.