Region Uppsala antar ny forskningsstrategi

Nu har Region Uppsala en ny forskningsstrategi, för åren 2021 – 2024, efter beslut av regionfullmäktige. Forskning är ett av Region Uppsalas kärnuppdrag, något som följer av Hälso- och sjukvårdslagen.

Klinisk forskning är, enligt ärendets handlingar, en nödvändighet för en fortsatt utveckling av hälso- och sjukvården. Dagens kliniska rutin bygger på gårdagens forskningsresultat, liksom morgondagens kliniska rutin kommer att bygga på dagens forskningsresultat. Ett särskilt ansvar ligger också på Region Uppsala, som en av Sveriges sju universitetssjukvårdsregioner.

Forskningsstrategin stödjer den kliniska forskningens aktörer bland annat genom att peka på hur styrning, samordning och dialog kan förbättras och förutsättningarna för att bedriva studier kan utvecklas. Forskningsstrategin syftar till att bättre utnyttja befintliga resurser, samt till att utveckla en miljö som attraherar de bästa forskarna och bidrar till att det strategiska målet Internationellt erkända inom forskning och innovation kan uppnås.

När strategin nu reviderats har hänsyn tagits till ny utveckling inom området, inte minst omställningen mot Effektiv och nära vård, men även processen för nationell högspecialiserad vård som nyligen inletts. Forskningsstrategin tar bland annat upp att det är viktigt att män och kvinnor har lika goda förutsättningar att forska, samt att förutsättningar för att bedriva forskning ska vara likartade oavsett profession och verksamhet.

Forskningsstrategin finns som vanligt i sin helhet på Region Uppsalas webbplats.

(S) yrkade på att även en regional life science-strategi skulle tas fram, vilket regionfullmäktige avslog. (S) och (V) reserverade sig mot beslutet i den delen.