Ny avsiktsförklaring för väg 288 sträckan Gimo – Börstil

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen en ny avsiktsförklaring för väg 288, sträckan Gimo – Börstil. I länsplanen för Uppsala län 2018 – 2029 är väg 288 ett namnsatt objekt. Alla namnsatta objekt som har någon form av medfinansiering kräver avsiktsförklaringar eller medfinansieringsavtal. Här har Trafikverket, Östhammars kommun och Region Uppsala tillsammans kommit fram till att det krävs en ny avsiktsförklaring, då den gamla inte längre är giltig.

Syftet är att uttrycka parternas gemensamma mål att säkra utbyggnaden och finansieringen av väg 288 Gimo-Börstil. Inriktningen är att en så stor del av sträckan som möjligt ska bli mötesseparerad, men utan nysträckning förbi Hökhuvud. Åtgärden innebär också förbättringar i korsningar, hållplatser och gång- och cykelväg mellan Gimo och Börstil.

I nuvarande länsplan finns 255 miljoner kronor avsatta för en utbyggnad av vägen. Trafikverket arbetar just nu med att ta fram en ny beräknad kostnad. När det finns en fastställd prognos för objektets totalkostnad tas ett medfinansieringsavtal mellan parterna.

(S) lämnade ett särskilt yttrande.