Region Uppsala yttrar sig om plan för de sydöstra stadsdelarna

Region Uppsala har även fått möjlighet att yttra sig över Uppsala kommuns förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna, inklusive Bergsbrunna.

Planen inrymmer 21 500 nya bostäder samt 10 000 – 15 000 nya arbetsplatser. Bebyggelsen koncentreras till en ny tågstation (Uppsala Södra) samt till kollektivtrafikstråket som planeras för spårvägen.

I sitt svar är Region Uppsala positiva till att de hållbara transporterna prioriteras. Regionen lyfter bland annat vikten av att den kapacitetsstarka kollektivtrafikens framkomlighet måste vara hög och prioriterad, behovet av planskildhet i korsningen med väg 255 samt att planskilda korsningar under järnvägen måste studeras vidare.

(SD) lämnade ett särskilt yttrande.

Simon Alm (-) yrkade avslag på remissyttrandet och reserverade sig mot beslutet.