Revisorer får svar om informationsutbyte med servicenämnder

Region Uppsalas revisorer har granskat informationsutbytet med servicenämnder (såsom kostnämnden och varuförsörjningsnämnden). Syftet har varit att granska om kommunikationen mellan servicenämnder och ägarnämnder är tillfyllest, att levererade varor och tjänster uppfyller behoven samt att de håller god kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Revisorerna lämnade ett par rekommendationer efter sin granskning, bland annat att regionstyrelsen ser över processen för gemensamma riskanalyser samt att dessa vid behov genomförs i samverkan mellan servicenämnder och mottagande nämnder.

I sitt svar skriver Region Uppsala bland annat att man under hösten 2020 arbetat fram en mer enhetlig planeringsprocess, där alla delar som påverkar budgeten knyts samman i samma process. Ett inslag i detta är ett antal planeringskonferenser, dit representanter för nämnderna kommer att bjudas in. Region Uppsalas arbete med riskanalyser har utvecklats och en ny process för internkontroll har arbetats fram. Inför arbetet med budget 2022 införs så kallade ägardialoger/medlemsdialoger mellan Region Uppsala och de gemensamma nämnder och kommunalförbund som regionen är medlem i.

Som vanligt kan svaret i sin helhet läsas på Region Uppsalas webbplats.