Uppsnabbat regionstyrelsen 23 november

Prognos om plus 481 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos, enligt balanskravsresultatet, uppgår till och med oktober månad till plus 481 miljoner kronor. Det är 357 miljoner kronor bättre än budgeterat årsresultat, och en förbättring med 215 miljoner kronor sedan föregående månad. Förbättringen består till övervägande del av engångsposter inom Region Uppsalas finansiella verksamhet, men det finns även något förbättrade årsprognoser för såväl sjukhusstyrelsens verksamhet som för trafik- och samhällsutvecklingsnämndens verksamhet.

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset ligger nu på minus 575 miljoner kronor, en förbättring med 55 miljoner kronor sedan föregående månad.

Dold identitet i journaler ska utredas

Möjligheten att vid behov kunna dölja behandlande personals identitet i journaler ska utredas, beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En återrapportering ska ske till regionstyrelsen senast i maj 2022.

Dessutom beslutade regionstyrelsen att insatser ska vidtas, så att medarbetare i högre grad anmäler inträffade incidenter, avvikelser och skador i Region Uppsalas avvikelserapporteringssystem. Även här ska en återrapport ske till regionstyrelsen senast i maj 2022.

Här är bakgrunden att medarbetare ska rapportera omständigheter eller händelser som kan hota egen eller annans säkerhet. Varje år svarar Region Uppsalas medarbetare på en medarbetarundersökning med bland annat frågor om de blivit utsatta för hot eller våld under det senaste året på sin arbetsplats. Hot och våld ska också rapporteras i avvikelserapporteringssystemet Med Control, och det är alltså här som det ska göras insatser för en förbättrad rapportering.

Grunden till besluten är, enligt tjänsteutlåtandet, ett hårdnande samhällsklimat som har lett till att våld och hot mot vårdpersonal runt om i landet har blivit vanligare. Sjukvårdens verksamheter tvingas ibland att konfronteras med patienter som är kriminellt belastade.

(S) yrkade på återremiss. 

Bättre omhändertagande vid akut psykiatrisk problematik planeras genom nytt stödjande uppdrag

Som ett led i ett bättre omhändertagande av personer med akut psykiatrisk problematik ska Region Uppsala införa en möjlighet för jourverksamheter (eller annan aktör) att få ett tidsbestämt utökat uppdrag att erbjuda stödsamtal, krisstöd och medicinska insatser på primärvårdsnivå under jourtid. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte, beslutet är en del av arbetet med strategin för förbättrad psykisk hälsa. En lägesrapport ska ges till utskottet för hälso- och sjukvård i december 2021.

Bakgrunden till beslutet är, enligt handlingarna, att en utredning visar att det idag finns vissa variationer mellan det stöd som erbjuds från dagens jourverksamheter inom Region Uppsala, vilket kan få negativa effekter när det gäller att erbjuda jämlik vård i länet.

I länet finns fyra mottagningar med uppdrag att ta emot akuta tillstånd på primärvårdsnivå utanför kontorstid. Tre av mottagningarna drivs i Region Uppsalas regi och är placerade i Östhammar, Tierp och Enköping. Jourverksamheten i Uppsala, kallad Uppsala Närakut, drivs av Aleris enligt avtal (Lagen om Offentlig Upphandling). Uppdraget för mottagningarna i Östhammar, Tierp och Enköping är inte reglerat i något styrande dokument, så vissa skillnader i verksamheten kan förekomma.

En kortsiktig lösning kan, enligt tjänsteutlåtandet, vara att ge ett särskilt uppdrag till en mottagning att utöka kapaciteten för psykosocial behandling och akuta råd och stödinsatser. Uppdraget skulle i första hand möta behovet av kvalificerade råd och stödinsatser per telefon, men även fysiska besök. Därför togs dagens beslut om att en aktör kan få ett tidsbestämt utökat uppdrag under jourtid.

Initiativ om tilläggsbudget avslogs

I oktober inkom Helena Proos (S) med ett initiativ om att utarbeta en tilläggsbudget för år 2022, som snarast ska underställas fullmäktige för beslut. Bakgrunden var Konjunkturinstitutets uppdaterade skatteprognos för år 2022, där Region Uppsala får en förbättrad prognos med cirka 60 miljoner kronor. Enligt initiativet borde pengarna gå till att utveckla sjukvårdsverksamheten.

Av svaret framgår bland annat att Region Uppsala är en stor verksamhet med en omsättning på cirka 20 miljarder kronor, något som enligt svaret kräver en genomarbetad budgetprocess. Regionplan och budget tas av regionfullmäktige i juni varje år, den övergripande budgetprocessen är förlagd till våren för att förvaltningarna ska ha möjlighet att bland annat ta fram verksamhetsuppdrag. Mot bakgrund av att fullmäktige fattar beslut om budget i juni så avslog regionstyrelsen initiativet, av utlåtandet framgår också att den skatteprognos som Region Uppsala använder är Sveriges Kommuner och Regioners prognos från februari.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.

Region Uppsala vill se sammanhållet stationsområde

Region Uppsala har yttrat sig över Trafikverkets samrådshandling ”Fyra spår Uppsala, Söder Bergsbrunna – Uppsala Centralstation, val av stationsutformnings-alternativ”. Regionstyrelsen klubbade nu remissvaret vid sitt möte.

Trafikverket har utrett två huvudalternativ för Uppsala Central. Alternativ 1 innebär en breddning av nuvarande station där två nya spår med tillhörande plattformar anläggs där Lennakattens station finns idag. Ett nytt spår tillkommer också sydväst om nuvarande spår 1. Därtill ett nytt spår nordväst om nuvarande stationshus. Alternativ 2 innebär istället en utbyggnad av en helt ny fristående station med 2 - 3 spår söder om Strandbodgatan.

I sitt svar är Region Uppsala tydliga med att alternativ 1 är det enda realistiska alternativet. Enligt svaret är en fortsatt sammanhållen stationslösning en grundförutsättning för att kunna öka kollektivtrafikens framtida konkurrenskraft, skapa bekväma byten mellan olika tåglinjer och övriga kollektivtrafiksystem samt för att skapa trygghet under hela dygnet.