Bättre omhändertagande vid akut psykiatrisk problematik planeras genom nytt stödjande uppdrag

Som ett led i ett bättre omhändertagande av personer med akut psykiatrisk problematik ska Region Uppsala införa en möjlighet för jourverksamheter (eller annan aktör) att få ett tidsbestämt utökat uppdrag att erbjuda stödsamtal, krisstöd och medicinska insatser på primärvårdsnivå under jourtid. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte, beslutet är en del av arbetet med strategin för förbättrad psykisk hälsa. En lägesrapport ska ges till utskottet för hälso- och sjukvård i december 2021.

Bakgrunden till beslutet är, enligt handlingarna, att en utredning visar att det idag finns vissa variationer mellan det stöd som erbjuds från dagens jourverksamheter inom Region Uppsala, vilket kan få negativa effekter när det gäller att erbjuda jämlik vård i länet.

I länet finns fyra mottagningar med uppdrag att ta emot akuta tillstånd på primärvårdsnivå utanför kontorstid. Tre av mottagningarna drivs i Region Uppsalas regi och är placerade i Östhammar, Tierp och Enköping. Jourverksamheten i Uppsala, kallad Uppsala Närakut, drivs av Aleris enligt avtal (Lagen om Offentlig Upphandling). Uppdraget för mottagningarna i Östhammar, Tierp och Enköping är inte reglerat i något styrande dokument, så vissa skillnader i verksamheten kan förekomma.

En kortsiktig lösning kan, enligt tjänsteutlåtandet, vara att ge ett särskilt uppdrag till en mottagning att utöka kapaciteten för psykosocial behandling och akuta råd och stödinsatser. Uppdraget skulle i första hand möta behovet av kvalificerade råd och stödinsatser per telefon, men även fysiska besök. Därför togs dagens beslut om att en aktör kan få ett tidsbestämt utökat uppdrag under jourtid.