Initiativ om tilläggsbudget avslogs

I oktober inkom Helena Proos (S) med ett initiativ om att utarbeta en tilläggsbudget för år 2022, som snarast ska underställas fullmäktige för beslut. Bakgrunden var Konjunkturinstitutets uppdaterade skatteprognos för år 2022, där Region Uppsala får en förbättrad prognos med cirka 60 miljoner kronor. Enligt initiativet borde pengarna gå till att utveckla sjukvårdsverksamheten.

Av svaret framgår bland annat att Region Uppsala är en stor verksamhet med en omsättning på cirka 20 miljarder kronor, något som enligt svaret kräver en genomarbetad budgetprocess. Regionplan och budget tas av regionfullmäktige i juni varje år, den övergripande budgetprocessen är förlagd till våren för att förvaltningarna ska ha möjlighet att bland annat ta fram verksamhetsuppdrag. Mot bakgrund av att fullmäktige fattar beslut om budget i juni så avslog regionstyrelsen initiativet, av utlåtandet framgår också att den skatteprognos som Region Uppsala använder är Sveriges Kommuner och Regioners prognos från februari.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.