Prognos om plus 481 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos, enligt balanskravsresultatet, uppgår till och med oktober månad till plus 481 miljoner kronor. Det är 357 miljoner kronor bättre än budgeterat årsresultat, och en förbättring med 215 miljoner kronor sedan föregående månad. Förbättringen består till övervägande del av engångsposter inom Region Uppsalas finansiella verksamhet, men det finns även något förbättrade årsprognoser för såväl sjukhusstyrelsens verksamhet som för trafik- och samhällsutvecklingsnämndens verksamhet.

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset ligger nu på minus 575 miljoner kronor, en förbättring med 55 miljoner kronor sedan föregående månad.