Region Uppsala vill se sammanhållet stationsområde

Region Uppsala har yttrat sig över Trafikverkets samrådshandling ”Fyra spår Uppsala, Söder Bergsbrunna – Uppsala Centralstation, val av stationsutformnings-alternativ”. Regionstyrelsen klubbade nu remissvaret vid sitt möte.

Trafikverket har utrett två huvudalternativ för Uppsala Central. Alternativ 1 innebär en breddning av nuvarande station där två nya spår med tillhörande plattformar anläggs där Lennakattens station finns idag. Ett nytt spår tillkommer också sydväst om nuvarande spår 1. Därtill ett nytt spår nordväst om nuvarande stationshus. Alternativ 2 innebär istället en utbyggnad av en helt ny fristående station med 2 - 3 spår söder om Strandbodgatan.

I sitt svar är Region Uppsala tydliga med att alternativ 1 är det enda realistiska alternativet. Enligt svaret är en fortsatt sammanhållen stationslösning en grundförutsättning för att kunna öka kollektivtrafikens framtida konkurrenskraft, skapa bekväma byten mellan olika tåglinjer och övriga kollektivtrafiksystem samt för att skapa trygghet under hela dygnet.