Uppsnabbat regionstyrelsen 25 maj

Prognos på minus 141 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos per april månad uppgår till minus 141 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor bättre än prognosen månaden innan. Den största förbättringen finns inom den finansiella verksamheten, i form av högre skatteintäkter än budgeterat och en beräknad reavinst vid försäljningen av en bostadsrätt. Årsprognosen avviker negativt med 265 miljoner kronor, mot det budgeterade resultatet för Region Uppsala.

Akademiska sjukhusets årsprognos uppgår till minus 630 miljoner kronor, detta utifrån bedömningen att riks- och regionintäkter från såld vård inte når till budgeterad volym på grund av pandemin.

Projekt om solenergi beviljas finansiering

Region Uppsala kommer att medfinansiera Uppsala Universitets projektansökan SOLVE – Solenergi för Sverige med 1,4 miljoner kronor. Detta under förutsättning av att universitetet beviljas medel från Energimyndighetens utlysning Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Uppsala universitet står som koordinator för projektet och kommer att lämna in ansökan i slutet av maj. Det tänkta kompetenscentrumet består av sex akademiska parter – Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, Karlstads Universitet, RISE och Mälardalens Högskola. Tanken med samverkan är att samla styrkorna och tillsammans med näringsliv och regioner förhoppningsvis bli ledande i att skynda på och underlätta utvecklingen av solel i Sverige. Region Uppsalas medfinansiering motsvarar 1,7 procent av projektets totalkostnad.

Region Uppsala inför en postcovidmottagning

Vid sitt möte idag beslöt regionstyrelsen att inrätta en postcovidmottagning. Förslaget innebär att 3 miljoner kronor avsätts under 2021 och därefter ytterligare 6 miljoner kronor 2022 för en tillfällig sådan mottagning, för rehabilitering av personer med kvarstående symptom efter covid-19 infektion.

Förvaltningen Nära vård och hälsa kommer att tilldelas statsbidragsmedel för hantering av uppskjuten vård för att finansiera postcovidmottagningen. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen i november 2021.

Under hösten 2020 ökade antalet remisser för patienter med kvarstående symtom efter genomgången covidinfektion. Patienterna har ofta problem med fatigue (trötthet vid sjukdom), kombinerat med andra kvarstående medicinska symtom som fysisk funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning och minnesproblem.

Det går ännu inte att säga hur många som har postcovid i Sverige. De vetenskapliga studier som har gjorts varierar kraftigt vad gäller antal drabbade, bland annat beroende på olika studiedesign och vilka symtom och patienter som ingår.

Enligt studier från några olika länder har 4 – 78 procent symtom minst en månad efter sjukdomsdebut, och 3 – 10 procent symtom 12 veckor (eller längre) efter sjukdomsdebut. Kvinnor verkar oftare få symtom på postcovid än män, trots att de inte sällan har en mildare infektion jämfört med män, och i mindre utsträckning behövt intensivvård.

Inom Region Uppsala har man exempelvis sett att rehabiliteringsmedicin under år 2020 rehabiliterade 140 inneliggande patienter med covid-19. Även geriatriken genomförde rehabiliterande åtgärder, och patienter har även behövt stöd med insatser i hemmet.
Erfarenheter från andra håll i Sverige visar att mottagandet av patienter med postcovid bör vara multiprofessionellt, multidisciplinärt, strukturerat och samlat på ett ställe inom regionen. Kompetenser som kan behövas är läkare inom skilda discipliner så som infektion, neurologi, kardiologi, lungmedicin och rehabiliteringsmedicin. Därtill arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster), psykolog, dietist och sjuksköterska.

Framtidens distansarbete ska utredas

Regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för distansarbete inom Region Uppsala, med utgångspunkt i att distansarbete kommer att vara ett av flera arbetssätt i Region Uppsala framöver. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen i december 2021. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Pandemin har bland annat inneburit att även arbetslivet och arbetssätten har förändrats. Liksom många andra arbetsgivare har Region Uppsala ställt om till hemarbete, för de kategorier av medarbetare där detta har varit möjligt. Enligt handlingarna i ärendet är det viktigt att ta tillvara de möjligheter ny teknik skapar, då det skapar mer flexibla arbetssätt och kan bidra till att göra Region Uppsala till en mer attraktiv arbetsgivare.

Därför pågår ett utvecklingsarbete inom ramen för handlingsplanen En modern och attraktiv arbetsgivare. Detta arbete inkluderar stöd och förutsättningar för arbete på distans, exempelvis ett förtydligande av lagstiftning och förutsättningar för informationssäkerhet. Det inkluderar också arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och försäkringsansvaret vid distansarbete.

Region Uppsala vill se en ökad robusthet vid kriser

I juni 2020 beslutade regionstyrelsen att det skulle tillsättas en oberoende granskning av Region Uppsalas hantering av covid-19. En färdig rapport från KPMG överlämnades i maj 2021, som Region Uppsala tidigare har meddelat. Rapporten konstaterade bland annat Region Uppsala under pandemin har anpassat ledning och styrning, arbetssätt och rutiner, samt samverkat nära med andra parter för att hantera både akuta och mer långsiktiga frågor under pandemin.

Rapporten kom också med fem rekommendationsområden, som syftar till att förbättra regionens krishanteringsförmåga. Här finns områden som att anpassa krisledningsmodellen under kris med utdraget förlopp.

Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att regiondirektören får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka Region Uppsalas krisledningsförmåga utifrån rekommendationer i rapporten, samt att löpande återrapportera detta till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutade också att regiondirektören får i uppdrag att redovisa hur Region Uppsala, som regionalt utvecklingsansvarig, kan bidra i arbetet med beredskap och civilt försvar. Vid det förra sammanträdet med regionstyrelsen, i april, fördelades åtta miljoner kronor i statsbidrag till insatser som stärker det civila försvaret. Hur Region Uppsala kan bidra ska redovisas för regionstyrelsen senast i december.

Regiondirektören fick även två andra uppdrag som kopplar till området. Dels att återkomma med en reviderad krishanteringsplan och reglemente för krisledningsnämnd, och göra en översyn av andra styrande dokument inom området, senast till sammanträdet i december. Därtill att göra en genomgång av Region Uppsalas avtal för att säkerställa samarbete vid kriser och samhällsstörningar.

Initiativ om kapitalallokering besvarades

Simon Alm (-) inkom i april med ett initiativärende som bland annat föreslog att Region Uppsala borde utreda en höjd andel aktier i Region Uppsalas kapitalförvaltning av bland annat medel för pensioner.

Av svaret framgår att Region Uppsala just genomfört ett större arbete med att se över finans- och placeringspolicy, vilket ledde fram till ett beslut i regionfullmäktige den 28 april om en ny finanspolicy (en policy som även omfattar tidigare placeringspolicy). Den nya policyn innebär att Region Uppsala numera kan låta aktier utgöra en större andel av placeringarna än tidigare. Enligt svaret skulle en ännu högre andel aktier i till exempel pensionsmedelsportföljen medföra en högre risk för större förluster vid en ogynnsam utveckling, den föreslagna höjda risknivån bedöms därmed i dagsläget inte vara lämplig för en region.

Simon Alm (-) och (SD) reserverade sig mot beslutet.