Framtidens distansarbete ska utredas

Regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för distansarbete inom Region Uppsala, med utgångspunkt i att distansarbete kommer att vara ett av flera arbetssätt i Region Uppsala framöver. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen i december 2021. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Pandemin har bland annat inneburit att även arbetslivet och arbetssätten har förändrats. Liksom många andra arbetsgivare har Region Uppsala ställt om till hemarbete, för de kategorier av medarbetare där detta har varit möjligt. Enligt handlingarna i ärendet är det viktigt att ta tillvara de möjligheter ny teknik skapar, då det skapar mer flexibla arbetssätt och kan bidra till att göra Region Uppsala till en mer attraktiv arbetsgivare.

Därför pågår ett utvecklingsarbete inom ramen för handlingsplanen En modern och attraktiv arbetsgivare. Detta arbete inkluderar stöd och förutsättningar för arbete på distans, exempelvis ett förtydligande av lagstiftning och förutsättningar för informationssäkerhet. Det inkluderar också arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och försäkringsansvaret vid distansarbete.