Initiativ om kapitalallokering besvarades

Simon Alm (-) inkom i april med ett initiativärende som bland annat föreslog att Region Uppsala borde utreda en höjd andel aktier i Region Uppsalas kapitalförvaltning av bland annat medel för pensioner.

Av svaret framgår att Region Uppsala just genomfört ett större arbete med att se över finans- och placeringspolicy, vilket ledde fram till ett beslut i regionfullmäktige den 28 april om en ny finanspolicy (en policy som även omfattar tidigare placeringspolicy). Den nya policyn innebär att Region Uppsala numera kan låta aktier utgöra en större andel av placeringarna än tidigare. Enligt svaret skulle en ännu högre andel aktier i till exempel pensionsmedelsportföljen medföra en högre risk för större förluster vid en ogynnsam utveckling, den föreslagna höjda risknivån bedöms därmed i dagsläget inte vara lämplig för en region.

Simon Alm (-) och (SD) reserverade sig mot beslutet.