Prognos på minus 141 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos per april månad uppgår till minus 141 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor bättre än prognosen månaden innan. Den största förbättringen finns inom den finansiella verksamheten, i form av högre skatteintäkter än budgeterat och en beräknad reavinst vid försäljningen av en bostadsrätt. Årsprognosen avviker negativt med 265 miljoner kronor, mot det budgeterade resultatet för Region Uppsala.

Akademiska sjukhusets årsprognos uppgår till minus 630 miljoner kronor, detta utifrån bedömningen att riks- och regionintäkter från såld vård inte når till budgeterad volym på grund av pandemin.