Region Uppsala inför en postcovidmottagning

Vid sitt möte idag beslöt regionstyrelsen att inrätta en postcovidmottagning. Förslaget innebär att 3 miljoner kronor avsätts under 2021 och därefter ytterligare 6 miljoner kronor 2022 för en tillfällig sådan mottagning, för rehabilitering av personer med kvarstående symptom efter covid-19 infektion.

Förvaltningen Nära vård och hälsa kommer att tilldelas statsbidragsmedel för hantering av uppskjuten vård för att finansiera postcovidmottagningen. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen i november 2021.

Under hösten 2020 ökade antalet remisser för patienter med kvarstående symtom efter genomgången covidinfektion. Patienterna har ofta problem med fatigue (trötthet vid sjukdom), kombinerat med andra kvarstående medicinska symtom som fysisk funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning och minnesproblem.

Det går ännu inte att säga hur många som har postcovid i Sverige. De vetenskapliga studier som har gjorts varierar kraftigt vad gäller antal drabbade, bland annat beroende på olika studiedesign och vilka symtom och patienter som ingår.

Enligt studier från några olika länder har 4 – 78 procent symtom minst en månad efter sjukdomsdebut, och 3 – 10 procent symtom 12 veckor (eller längre) efter sjukdomsdebut. Kvinnor verkar oftare få symtom på postcovid än män, trots att de inte sällan har en mildare infektion jämfört med män, och i mindre utsträckning behövt intensivvård.

Inom Region Uppsala har man exempelvis sett att rehabiliteringsmedicin under år 2020 rehabiliterade 140 inneliggande patienter med covid-19. Även geriatriken genomförde rehabiliterande åtgärder, och patienter har även behövt stöd med insatser i hemmet.
Erfarenheter från andra håll i Sverige visar att mottagandet av patienter med postcovid bör vara multiprofessionellt, multidisciplinärt, strukturerat och samlat på ett ställe inom regionen. Kompetenser som kan behövas är läkare inom skilda discipliner så som infektion, neurologi, kardiologi, lungmedicin och rehabiliteringsmedicin. Därtill arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster), psykolog, dietist och sjuksköterska.