Uppsnabbat regionstyrelsen 26 januari

Lars Oreland får medicinhistoriskt stipendium

Lars Oreland utses till mottagare av Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium 2020, efter beslut av regionstyrelsen. Stipendiet på 20 000 kronor per år instiftades år 2006 av regionstyrelsen för att stimulera medicinhistorisk forskning.

Det är styrelsen för Uppsala medicinhistoriska förening som har nominerat Lars Oreland, professor emeritus i farmakologi vid Institutionen för neurovetenskap. Av motiveringen framgår bland annat Lars Oreland under många år arbetat för att sprida intresse för och kunskaper om medicinens historia. Han är sedan länge en välkänd och uppskattad författare och föreläsare inom området.

Region Uppsala upphandlar företagshälsovård

Under två avtalsperioder har Region Uppsala anlitat Länshälsan för sin företagshälsovård. Nu är det dags för en ny upphandling för perioden 1 januari 2022 – 31 december 2024 (med möjlighet till 12 månaders förlängning). Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att initiera upphandlingen.

Under 2019 köpte Region Uppsala tjänster från företagshälsan för cirka 11,2 miljoner kronor. De personalkategorier som anlitades mest var företagsläkare, beteendevetare/psykolog och företagssköterska.

Strategisk licenspartner ska upphandlas

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att initiera en upphandling av ett ramavtal för strategisk licenspartner. Idag har Region Uppsala ett avtal med Atea Sverige AB, men detta löper ut den 30 juni 2021 (med möjlighet till viss förlängning).

Leverantören som upphandlas ska tillhandahålla specialistkompetens inom licenshantering, så som rådgivning, avtalsvillkor, avtalsformer och avtalsförhandling. Region Uppsala har under de senaste åren lagt cirka 70 miljoner kronor årligen på programvara, licenser och tillhörande tjänster.

Ersättning för tester följer statlig ersättning

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att vårdgivare inom Region Uppsala, både privata och egna, ska ersättas med den från staten gällande ersättningen vid olika former av tester i samband med den pågående coronapandemin (test för pågående infektion, snabbtest och test för antikroppar).

Bakgrunden är att staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) träffat en överenskommelse om ”Ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021”. Överenskommelsen slår fast att ersättning för PCR-tester (för pågående infektion) är 1 400 kronor per prov. Ersättningen för testet för antikroppar, efter genomgången infektion, har dock sänkts från 750 kronor till 550 kronor per prov. Utifrån detta sänker även Region Uppsala ersättningen till utförare till 550 kronor per prov.

Vad gäller snabbtesterna blir ersättningen 300 kronor per genomfört test.

Region Uppsala kommer att ersätta utövare på samma nivå och så länge som staten betalar ut ersättningarna.

Revisorer får svar om Regionalt cancercentrum

Region Uppsalas revisorer har granskat Regionalt cancercentrum (RCC) Mellansverige, ett samarbete inom cancervården mellan Region Uppsala och sex andra regioner. Syftet har varit att undersöka om regionerna genom samverkansnämnden utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över RCC så att målen inom cancervården uppnås.

Utifrån sin granskning lämnade sedan revisorerna ett antal rekommendationer, baserade på deras övergripande slutsats att det inte utövas tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll. Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret från Region Uppsala till revisorerna.

I mångt och mycket håller Region Uppsala med revisorerna, exempelvis i att man ska verka för att upprätta gemensamma grundprinciper inom sjukvårdsregionen, för de olika roller som finns i de lokala cancerråden. Samt att man ska verka för att det ska skapas en struktur för hur samverkansnämnden och RCC ska följa upp kompetensförsörjningsarbetet i respektive region.

I ett fall håller Region Uppsala dock inte med revisorerna, som rekommenderat att man bör verka för att gemensamma riktlinjer upprättas för när de regionala handlingsplanerna ska färdigställas och antas politiskt i respektive region. Region Uppsala anser att en sådan formalisering av arbetsprocessen riskerar att bli stelbent, och att inte ta hänsyn till regionernas olika behov av prioritering i handlingsplanerna.

Som vanligt kan revisorernas rapport och svaret läsas i sin helhet på Region Uppsalas webbplats.