Revisorer får svar om Regionalt cancercentrum

Region Uppsalas revisorer har granskat Regionalt cancercentrum (RCC) Mellansverige, ett samarbete inom cancervården mellan Region Uppsala och sex andra regioner. Syftet har varit att undersöka om regionerna genom samverkansnämnden utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över RCC så att målen inom cancervården uppnås.

Utifrån sin granskning lämnade sedan revisorerna ett antal rekommendationer, baserade på deras övergripande slutsats att det inte utövas tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll. Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret från Region Uppsala till revisorerna.

I mångt och mycket håller Region Uppsala med revisorerna, exempelvis i att man ska verka för att upprätta gemensamma grundprinciper inom sjukvårdsregionen, för de olika roller som finns i de lokala cancerråden. Samt att man ska verka för att det ska skapas en struktur för hur samverkansnämnden och RCC ska följa upp kompetensförsörjningsarbetet i respektive region.

I ett fall håller Region Uppsala dock inte med revisorerna, som rekommenderat att man bör verka för att gemensamma riktlinjer upprättas för när de regionala handlingsplanerna ska färdigställas och antas politiskt i respektive region. Region Uppsala anser att en sådan formalisering av arbetsprocessen riskerar att bli stelbent, och att inte ta hänsyn till regionernas olika behov av prioritering i handlingsplanerna.

Som vanligt kan revisorernas rapport och svaret läsas i sin helhet på Region Uppsalas webbplats.