Uppsnabbat regionstyrelsen 26 oktober

Prognos om plus 266 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos enligt balanskravet uppgår vid september månads slut till plus 266 miljoner kronor. Detta är en förbättring med 222 miljoner kronor sedan föregående månad.

Prognosen påverkas positivt av engångsposter så som reavinster vid fondbyten, en förlikningsintäkt samt högre skatteintäkter då ekonomin efter pandemin har återhämtat sig snabbare än tidigare prognostiserat. Exkluderas dessa engångsposter har flera styrelser och nämnder fortsatt stora prognostiserade underskott. Akademiska sjukhuset har en prognos på minus 630 miljoner kronor per september månad.

Avsiktsförklaring kring regionpendel

Region Uppsala ingår en avsiktsförklaring med Trafikverket och Region Stockholm, gällande utveckling av Upplands Väsby station och Regionpendel. Detta beslutade regionstyrelsen.

Bakgrunden är, enligt tjänsteutlåtandet, att Uppsala-Stockholm-Södertälje är en av de hårdast belastade sträckorna i pendeltågstrafiken med en förväntad fortsatt stark resandetillväxt. I Region Stockholms Kollektivtrafikplan 2050 föreslås den nuvarande regionaltåglinjen Uppsala-Knivsta-Märsta-Stockholm utvecklas till ett regionpendelkoncept med ett tillkommande uppehåll i Upplands Väsby. Detta kommer att kräva viss ombyggnad av infrastrukturen.

Avsiktsförklaringen som regionstyrelsen nu tog beslut om syftar till att parterna gemensamt ska verka för att utveckla trafikering och infrastruktur mellan Uppsala och Stockholm för att öka järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft. En framtida tanke är en uppdelning av Mälartågstrafiken i två separata linjer mellan Uppsala och Stockholm. Dels Uppsala-Knivsta-Arlanda-Stockholm-Eskilstuna, dels Uppsala-Knivsta-Märsta-Upplands Väsby-Stockholm.

Hållbarhetslöften för vatten antagna

Vid sitt möte antog regionstyrelsen Hållbarhetslöften för ”Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för vatten”.

Det är länsstyrelsen i Uppsala län som ligger bakom färdplanen. Enligt tjänsteutlåtandet är vatten en grundläggande naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Denna färdplan är den tredje i en serie av fyra planerade åtgärdsprogram som med olika teman bidrar till att uppnå de nationella miljömålen, och därmed även de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Åtgärderna för vatten syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets vatten, både när det gäller ytvatten och grundvatten. Åtgärdsprogrammet, som finns på Region Uppsalas webbplats, beskriver 13 åtgärder inom fem fokusområden.

Initiativ om kriskommission besvarad

I september inkom Helena Proos (S) och Vivianne Macdisi (S) med ett initiativärende till regionstyrelsen, om att tillsätta en kriskommission beståendes av arbetsutskotten i regionstyrelsen och sjukhusstyrelsen, med uppdrag att hitta lösningar på de utmaningar som Akademiska sjukhuset och akutmottagningen står inför.

Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet. Av svaret framgår bland annat att regiondirektören givit hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att tillsammans med sjukhusdirektören snarast ta fram ett regionövergripande åtgärdspaket för att förbättra vårdplatssituationen på Akademiska sjukhuset.

Ett åtgärdspaket presenterades den 15 oktober, åtgärderna berör flera vårdförvaltningar. Bland annat kommer sjukhusstyrelsen i november att presentera förslag till beslut som förbättrar vårdplatsläget. Då det redan finns ett åtgärdspaket, samt två nämnder som följer upp arbetet, ansåg inte regionstyrelsen att det finns behov av en kriskommission.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet. 

Initiativ om sjukhusbiblioteket besvarades

I september inkom Neil Ormerod (V) och Birgitta Mogård (V) med ett initiativ till regionstyrelsen om att regiondirektören skulle få i uppdrag att utreda hur det kan säkerställas att Akademiska sjukhusets patienter, och deras anhöriga, får tillgång till både bibliotek och bibliotekarie. Detta då kulturnämnden fattat beslut om förändringar i verksamheten.

Av svaret framgår bland annat att biblioteket fram till 2015 drevs av Uppsala kommun, och att det inte är en del av Akademiska sjukhusets kärnuppdrag. De senaste åren har antalet utlån vid sjukhusbiblioteket minskat stadigt, redan innan pandemin. Enligt tjänsteutlåtandet kan kortare vårdtider, färre vårdplatser och en ökad tillgång på digitala medier vara några av förklaringarna. Samtidigt som utlåningen minskat är kostnaderna konstanta, med löner och lokaler som de största budgetposterna. Resurserna för utveckling är mycket begränsade.

I svaret konstateras också att det enligt Bibliotekslagen inte är lagstadgat för regioner att driva sjukhusbibliotek, och antalet sådana bibliotek har minskat de senaste tio åren. Kommunerna har lagstadgad biblioteksverksamhet, och länets största folkbibliotek (Uppsala stadsbibliotek) ligger på relativt kort avstånd från Akademiska sjukhuset.

Därför har Region Uppsalas kulturnämnd fattat ett beslut i september om att ge kulturdirektören i uppdrag att omvandla sjukhusbibliotekets verksamhet så att den del av verksamheten som riktar sig till barn och unga, samt kultur i vården-arrangemang, bibehålls i viss förändrad form. Detta uppdrag ska vara återrapporterat senast i maj 2022.

Med anledning av detta avslogs motionen, något som (V) och (S) reserverade sig mot.