Hållbarhetslöften för vatten antagna

Vid sitt möte antog regionstyrelsen Hållbarhetslöften för ”Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för vatten”.

Det är länsstyrelsen i Uppsala län som ligger bakom färdplanen. Enligt tjänsteutlåtandet är vatten en grundläggande naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Denna färdplan är den tredje i en serie av fyra planerade åtgärdsprogram som med olika teman bidrar till att uppnå de nationella miljömålen, och därmed även de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Åtgärderna för vatten syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets vatten, både när det gäller ytvatten och grundvatten. Åtgärdsprogrammet, som finns på Region Uppsalas webbplats, beskriver 13 åtgärder inom fem fokusområden.