Uppsnabbat regionstyrelsen 27 april

Prognos på minus 176 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos per mars månad uppgår till minus 176 miljoner kronor, vilket är en försämring med 128 miljoner kronor sedan februari månad, och cirka 300 miljoner kronor sämre än budgeterat. Orsaken till denna nedrevidering av prognosen är högre pensionskostnader, minus 332 miljoner kronor.

Bakgrunden till de högre pensionskostnaderna är ett så kallat förlängt livslängdsantagande: då människor lever längre måste pension utbetalas under en längre tid. För en så stor arbetsgivare som Region Uppsala får detta stora konsekvenser.

Extra medel till kvinnosjukvård och psykisk ohälsa

Kvinnors hälsa, barns och ungas psykiska hälsa och cancervården får 73 miljoner kronor extra varav 40 miljoner kronor är utdelning av statsbidrag. Det beslöt regionstyrelsen på sitt sammanträde idag. Pengarna kommer läggas på tillfälliga insatser under året för att stärka dessa områden.

Medlen fördelas ut efter att staten och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om vilka områden som ska prioriteras extra inom hälso- och sjukvården.

Inom kvinnosjukvården ska hela vårdkedjan, från mödrahälsovård till vård efter graviditet och förlossning förbättras genom olika insatser. Här läggs totalt 25,7 miljoner kronor extra på exempelvis screening för riskfaktorer under graviditet och efter förlossning, arbete med hembesök hos familjer i som kan behöva extra stöd, en mer tillgänglig eftervård och på att skapa en sammanhållen vårdkedja kring den enskilda kvinnan.

Totalt 41 miljoner kronor kommer läggas på olika åtgärder för att korta väntetiderna och att öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. Bland annat ska köerna till utredningar inom neuropsykiatriska funktionshinder betas av. Andra områden är stöd till hemmasittare, KBT på nätet för barn och unga och uppbyggnaden av ett kontaktcenter där den som söker vård snabbt ska lotsas in till rätt hjälp.

Slutligen läggs 3,3 miljoner kronor på att stärka organisationen av cancervården i primärvården och till den nya screeningen av hudcancer som ska erbjudas på länets vårdcentraler.

930 000 kronor till arbetet med affärsutvecklingscheckar

Region Uppsala beviljar Almi AB finansiering med 930 000 kronor, för Almis hantering av affärsutvecklingscheckar riktade till pandemidrabbade företag i Uppsala län. Detta beslutade regionstyrelsen.

Bakgrunden är att Region Uppsala har lämnat in en ansökan till Tillväxtverket om 6,2 miljoner kronor inom ramen för React EU – affärsutvecklingscheckar, för perioden 1 juni 2021 till 31 oktober 2023. Medlen kommer att rikta sig till små och medelstora företag i Uppsala län som drabbats hårt av pandemin och som ser en potential i att ställa om sina verksamheter och affärsmodeller efter de nya förutsättningarna på marknaden. Checkarna, som medfinansieras av sökande bolag, ska användas inom något av fyra teman: ”Grön omställning”, ”Internationalisering”, ”Digitalisering” respektive ”Tidig innovation inom biologi, teknik och digitalisering”.

Region Uppsala delegerar det operativa arbetet med checkarna till Almi Uppsala. För att kunna hantera detta på ett effektivt och rättssäkert sätt behövs en tjänst inom Almi på motsvarande 50 procent för perioden 1 juni 2021 till 31 oktober 2023. Tjänstepersonen ska bland annat hantera inkomna ansökningar, och bedöma formalia och kriterier.

Region Uppsalas uppdrag till Almi Uppsala, med tillhörande administrativa merkostnader på 930 000 kronor, kommer att finansieras med regionala tillväxtanslag.

Region Uppsala medfinansierar tre projekt

Region Uppsala medfinansierar tre olika projekt inom regional utveckling, efter beslut av regionstyrelsen.

Almi Företagspartner Uppsala och Energikontoret Mälardalen beviljas medfinansiering med 670 000 kronor för genomförandet av projekt Hållbar Omställning i ÖMS 2021 – 2023. Projektet är ett samarbete mellan Almibolagen och energikontoren som är verksamma i Östra Mellansverige (ÖMS). Projektet har som mål att stärka företagens konkurrenskraft och regionernas förutsättningar för hållbar tillväxt, grön och digital omställning, samt att stödja ett robust system för att främja dessa företags omstart och omställning.

STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, beviljas medfinansiering med 900 000 kronor för genomförandet av projektet Test@Testa Center by STUNS 2021 – 2023. Projektet riktar sig framförallt mot små och medelstora bolag med stor tillväxtpotential inom biologiska, tekniska och digitala projekt. Exempelvis life science-företag som utvecklar någon typ av biologisk produkt, antingen läkemedel, diagnostisk komponent eller övrig reagens.

Uppsala Innovation Center (UIC) beviljas medfinansiering med 1 024 063 kronor för genomförandet av projektet ÖMSINT – Swedish scaleup 2021 – 2023. Projektet är ett samverkansprojekt mellan fem innovationsaktörer (UIC, Linköping Science Park, Inkubera, Västerås Science Park och Create). Projektet är en satsning på att framtidssäkra de mest innovativa och skalbara bolagen, med störst tillväxtpotential på en global marknad. Detta sker genom att bolagen erbjuds avancerad affärsutveckling.

Positivt med folkhögskolefilial i Enköping

Region Uppsala har fått svara på en remiss från Folkbildningsrådet, angående Västerås folkhögskolas ansökan om att etablera en folkhögskolefilial i Enköping.

Västerås folkhögskola planerar att bedriva allmän kurs i Enköping, samt studiemotiverande folkhögskolekurs och etableringskurs för nyanlända i Sverige. Totalt tros cirka 85 deltagare studera på filialen.

I sitt yttrande är Region Uppsala positiva till en etablering av en filial i Enköping, då det ger ökade möjligheter för länets invånare att ta del av folkbildningen. Detta överväger att Region Uppsala har en ansträngd ekonomi och svårigheter att axla ett utökat mobilitetsstöd (enkelt uttryckt den ersättning som utgår från regionen till ett annat läns folkhögskola).

(V) yrkade på att Region Uppsala skulle framföra till Folkbildningsrådet att även Norden Folkhögskola Biskops Arnö skulle få möjlighet att lämna synpunkter i ärendet, vilket röstades ned.