930 000 kronor till arbetet med affärsutvecklingscheckar

Region Uppsala beviljar Almi AB finansiering med 930 000 kronor, för Almis hantering av affärsutvecklingscheckar riktade till pandemidrabbade företag i Uppsala län. Detta beslutade regionstyrelsen.

Bakgrunden är att Region Uppsala har lämnat in en ansökan till Tillväxtverket om 6,2 miljoner kronor inom ramen för React EU – affärsutvecklingscheckar, för perioden 1 juni 2021 till 31 oktober 2023. Medlen kommer att rikta sig till små och medelstora företag i Uppsala län som drabbats hårt av pandemin och som ser en potential i att ställa om sina verksamheter och affärsmodeller efter de nya förutsättningarna på marknaden. Checkarna, som medfinansieras av sökande bolag, ska användas inom något av fyra teman: ”Grön omställning”, ”Internationalisering”, ”Digitalisering” respektive ”Tidig innovation inom biologi, teknik och digitalisering”.

Region Uppsala delegerar det operativa arbetet med checkarna till Almi Uppsala. För att kunna hantera detta på ett effektivt och rättssäkert sätt behövs en tjänst inom Almi på motsvarande 50 procent för perioden 1 juni 2021 till 31 oktober 2023. Tjänstepersonen ska bland annat hantera inkomna ansökningar, och bedöma formalia och kriterier.

Region Uppsalas uppdrag till Almi Uppsala, med tillhörande administrativa merkostnader på 930 000 kronor, kommer att finansieras med regionala tillväxtanslag.