Extra medel till kvinnosjukvård och psykisk ohälsa

Kvinnors hälsa, barns och ungas psykiska hälsa och cancervården får 73 miljoner kronor extra varav 40 miljoner kronor är utdelning av statsbidrag. Det beslöt regionstyrelsen på sitt sammanträde idag. Pengarna kommer läggas på tillfälliga insatser under året för att stärka dessa områden.

Medlen fördelas ut efter att staten och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om vilka områden som ska prioriteras extra inom hälso- och sjukvården.

Inom kvinnosjukvården ska hela vårdkedjan, från mödrahälsovård till vård efter graviditet och förlossning förbättras genom olika insatser. Här läggs totalt 25,7 miljoner kronor extra på exempelvis screening för riskfaktorer under graviditet och efter förlossning, arbete med hembesök hos familjer i som kan behöva extra stöd, en mer tillgänglig eftervård och på att skapa en sammanhållen vårdkedja kring den enskilda kvinnan.

Totalt 41 miljoner kronor kommer läggas på olika åtgärder för att korta väntetiderna och att öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. Bland annat ska köerna till utredningar inom neuropsykiatriska funktionshinder betas av. Andra områden är stöd till hemmasittare, KBT på nätet för barn och unga och uppbyggnaden av ett kontaktcenter där den som söker vård snabbt ska lotsas in till rätt hjälp.

Slutligen läggs 3,3 miljoner kronor på att stärka organisationen av cancervården i primärvården och till den nya screeningen av hudcancer som ska erbjudas på länets vårdcentraler.