Uppsnabbat regionstyrelsen 28 september

Prognos på plus 44 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos enligt balanskravsresultat uppgår per augusti månad till plus 44 miljoner kronor. Detta är en förbättring med 181 miljoner kronor, jämfört med prognosen föregående månad.

Dock består prognosförbättringen till övervägande delen av engångsposter inom den finansiella verksamheten, exempelvis reavinster om 142 miljoner kronor som en följd av fondbyten som har genomförts inom pensionsmedelsportföljen. Om dessa engångsposter skulle exkluderas så har flera styrelser och nämnder fortsatt stora prognostiserade underskott.

Utökat ägarbidrag till Svensk Luftambulans

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att ägarbidraget till Svensk Luftambulans ska räknas upp med 2,5 procent för år 2022. Uppräkningen innebär ett ägarbidrag från Region Uppsala på 468 000 kronor för år 2022.

Förutsättningarna för helikopterverksamheten ska genomlysas

Regionstyrelsen beslutade att förutsättningarna för regionens helikopterverksamhet ska genomlysas, och redovisas för regionstyrelsen senast i januari 2022.

Region Uppsalas helikopterverksamhet är upphandlad och opereras av en privat aktör. Avtalet gäller till 2024 med möjlighet till förlängning. Samtidigt är Region Uppsala medlem i Svensk Luftambulans (SLA) som har till uppgift att ansvara för och driva helikopterverksamhet i sina medlemsregioner. Region Uppsala är alltså i ett slags mellanläge, med upphandlad drift trots medlemskap i SLA.

SLA opererar idag en helikoptertyp som inte är anpassad för Region Uppsalas ambulanshelikopterverksamhet. Förbundet avser att införskaffa och operera en ny typ av medeltung helikopter. Att anskaffa och operera en ny helikopter för Region Uppsalas räkning är dock förknippat med stora kostnader och risker. Inför kommande upphandling inom ramen för SLA behövs det därför, enligt beslutet, en genomlysning så att den framtida verksamheten bedrivs på ett sätt som är kostnadseffektivt för Region Uppsalas invånare. I utredningen ska även risker och konsekvenser utifrån ett samverkansperspektiv och relationen till övriga regioner, samt konsekvenser för Akademiska sjukhuset, tas med.

Region Uppsala begär planbesked för spårvagnsdepå

Region Uppsala kommer att begära ett planbesked från Uppsala kommun för planläggning av en spårvagnsdepå, beslutade regionstyrelsen.

Markområdet för depån (Nåntuna 2:19 och Nåntuna 3:1) utgör cirka sju hektar, och är belägen väster om väg 255 i höjd med bostadsbebyggelsen i Sävja. Att uppföra en depå för kapacitetsstark kollektivtrafik är Region Uppsalas ansvar, och därför behövs planbeskedet.

Tidplanen för depån är kritisk för spårvägens driftsättning, och detaljplanen för depån behöver därför, enligt ärendets handlingar, löpa parallellt med planarbetet för kapacitetsstark kollektivtrafik. Region Uppsala ska finansiera planering, projektering och byggnation av depå. Därför kommer kostnaderna för framtagande av detaljplan att faktureras Region Uppsala.

Den övergripande tidplanen för detaljplanarbetet innebär ett planbesked i oktober 2021, samråd kvartal tre 2022, granskning kvartal två 2023 och antagande kvartal fyra 2023.

(SD) reserverade sig mot beslutet.

Region Uppsala antog besöksnäringsstrategi

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen Region Uppsalas besöksnäringsstrategi för åren 2021 – 2024.

Den nationella besöksnäringsstrategin har varit vägledande i arbetet, och nytt är att påverkan från coronapandemin på länets besöksnäring är en viktig parameter. Det finns ett stort fokus på återhämtning och på att bygga om strukturerna på ett smartare sätt, så att besöksnäringen åter når en stabil och mer förutsägbar grund. Besöksnäringen tros stabiliseras 2024 i ett nytt normalläge.

Frånsett nationella styrdokument är grunden till besöksnäringsstrategin den tidigare regionala besöksnäringsstrategin, och Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi tillika Agenda-2030 strategi. Strategins målgrupper är Nätverket för destinationsutveckling och besöksnäringens kommersiella, offentliga och ideella aktörer. Nätverket, som sammankallas av Region Uppsala, består av länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Fjärdhundraland, Biosfärområdet Nedre Dalälven, destinationsbolagen och länets kommuner.

Besöksnäringens målbild är att utveckla en växande besöksnäring, samt säkerställa besöksnäringens återhämtning efter covid-19. För att nå målbilden ligger fokuset på tre strategiska insatsområden: företagande, destinationer och platser samt marknadsföring. Fyra förmågor behöver enligt strategin stärkas för att nå målbilden: digitalisering, hållbarhet, samverkan och omställning.

(S) och (V) yrkade på återremiss av ärendet, och reserverade sig mot beslutet. 

Initiativ om etnisk selektering fick svar

Helena Proos (S) och Vivianne Macdisi (S) inkom i augusti med ett initiativ till regionstyrelsen, där de önskade få en översyn av riktlinjer, regelböcker, uppföljning och implementering, samt vilka övriga åtgärder som vidtas eller behöver vidtas för att förebygga förekomsten av etnisk selektering. Initiativet tillkom efter uppgifter i media om att patienter i Sverige ibland väljer bort sjukvårdspersonal exempelvis utifrån hudfärg och härkomst.

Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet. Av svaret framgår bland annat att Region Uppsala har riktlinjer för arbete med likabehandling, vari det framgår att patienter som vägrar att bli behandlade av viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård.

Medias nationella granskning av frågan har också inneburit att ett nationellt arbete med att utreda frågan har påbörjats. Med anledning av att styrdokument och rutiner finns, samt att ett nationellt arbete pågår mellan regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner, samt mellan regionerna och Diskrimineringsombudsmannen, så avslog regionstyrelsen alltså initiativet.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.

Initiativ om testning för covid-19 fick svar

Neil Ormerod (V), Salima Korshed (V) och Birgitta Mogård (V) inkom i augusti med ett initiativärende om testningen för covid-19.

Bakgrunden till initiativet är en händelse då tre drop in-mottagningar för covidtest i Region Uppsala stängde samtidigt på grund av sjukdom i personalen (Gottsunda, Stenhagen och Kungsgärdet). Initiativtagarna ville se en redovisning för vad som ledde till situationen och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska upprepas. De ville också se ett mål om att test för covid-19 ska ske inom 24 timmar, efter det att en patient tagit kontakt med vården.

Av svaret framgår bland annat att det som hände den aktuella dagen var att ovanligt många sökte sig till testning, i samband med skolstart, samt att fler än tio i personalen var sjuka samtidigt. Detta ledde till de uppmärksammade stängningarna inom drop in-verksamheten. I nuläget sker de allra flesta provtagningar inom 24 timmar, och Region Uppsala ligger bra till nationellt vad gäller testning. Det går dock inte, enligt svaret, att garantera provtagning inom 24 timmar på alla provtagningsstationer. Med anledning av detta avslogs motionen. 

(V) reserverade sig mot beslutet. 

Initiativ om influensavaccination fick svar

I augusti inkom Neil Ormerod (V) och Birgitta Mogård (V) med ett initiativ om att regionstyrelsen ska få en rapport om arbetet med säsongsinfluensa och pneumokockvaccinering inför vintern, samt att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att säkerställa tillgången till vaccin mot säsongsinfluensa.

Av svaret framgår bland annat att smittskyddsenheten inför säsong 2021/2022 gjort bedömningen att det riskerar att bli en större spridning av influensa. Region Uppsala har därför lagt en beställning på 85 000 doser vanligt influensavaccin, samt 4 000 doser av ett högdosvaccin avsett för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Vad gäller vaccin mot pneumokocker ges det under hela året, och inga speciella upphandlingar av vaccin görs därför inför vintersäsongen.

Med denna genomgång ansågs initiativet besvarat.