Förutsättningarna för helikopterverksamheten ska genomlysas

Regionstyrelsen beslutade att förutsättningarna för regionens helikopterverksamhet ska genomlysas, och redovisas för regionstyrelsen senast i januari 2022.

Region Uppsalas helikopterverksamhet är upphandlad och opereras av en privat aktör. Avtalet gäller till 2024 med möjlighet till förlängning. Samtidigt är Region Uppsala medlem i Svensk Luftambulans (SLA) som har till uppgift att ansvara för och driva helikopterverksamhet i sina medlemsregioner. Region Uppsala är alltså i ett slags mellanläge, med upphandlad drift trots medlemskap i SLA.

SLA opererar idag en helikoptertyp som inte är anpassad för Region Uppsalas ambulanshelikopterverksamhet. Förbundet avser att införskaffa och operera en ny typ av medeltung helikopter. Att anskaffa och operera en ny helikopter för Region Uppsalas räkning är dock förknippat med stora kostnader och risker. Inför kommande upphandling inom ramen för SLA behövs det därför, enligt beslutet, en genomlysning så att den framtida verksamheten bedrivs på ett sätt som är kostnadseffektivt för Region Uppsalas invånare. I utredningen ska även risker och konsekvenser utifrån ett samverkansperspektiv och relationen till övriga regioner, samt konsekvenser för Akademiska sjukhuset, tas med.