Initiativ om etnisk selektering fick svar

Helena Proos (S) och Vivianne Macdisi (S) inkom i augusti med ett initiativ till regionstyrelsen, där de önskade få en översyn av riktlinjer, regelböcker, uppföljning och implementering, samt vilka övriga åtgärder som vidtas eller behöver vidtas för att förebygga förekomsten av etnisk selektering. Initiativet tillkom efter uppgifter i media om att patienter i Sverige ibland väljer bort sjukvårdspersonal exempelvis utifrån hudfärg och härkomst.

Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet. Av svaret framgår bland annat att Region Uppsala har riktlinjer för arbete med likabehandling, vari det framgår att patienter som vägrar att bli behandlade av viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård.

Medias nationella granskning av frågan har också inneburit att ett nationellt arbete med att utreda frågan har påbörjats. Med anledning av att styrdokument och rutiner finns, samt att ett nationellt arbete pågår mellan regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner, samt mellan regionerna och Diskrimineringsombudsmannen, så avslog regionstyrelsen alltså initiativet.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.